Pravni fakultet

KONKURS za upis studenata na doktorski univerzitetski studij - III ciklus studija u akademskoj 2024/2025. godini | Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet

Pravni fakultet

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22) i člana 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine i  člana 17. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu br. 01-4-9-1/24 od 28. 2. 2024. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta u Sarajevu-Pravnog fakulteta br. 01-649/24 od 15. 5. 2024. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-9-87/24 od 29. 5. 2024. godine, Univerzitet u Sarajevu-Pravni fakultet objavljuje

K O N K U R S 

za upis studenata na doktorski univerzitetski studij - III ciklus studija u akademskoj 2024/2025. godini

I

Doktorski studij - III ciklus studija organizira se u trajanju od tri studijske godine (šest semestara) koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom nakon odbrane doktorske disertacije, stiče se naučno zvanje: doktor/doktorica pravnih nauka.