O Univerzitetu

Sistem kvaliteta na UNSA

fokus na kvalitet

Organizaciju sistema upravljanja kvalitetom na Univerzitetu čine sljedeća tijela:

 • Odbor za upravljanje kvalitetom na nivou Univerziteta

 • Služba za osiguranje kvaliteta na nivou Univerziteta

 • Odbori za osiguranje kvaliteta na OJ Univerziteta

Tijela zadužena za rad u području razvoja sistema za osiguranje i upravljanje kvalitetom djeluju integrirano u svim područjima rada Univerziteta i uključuju sve postojeće službe na nivou Univerziteta i fakulteta/akademija.

Odbor za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Sarajevu

Odbor za upravljanje kvalitetom je stručno i savjetodavno tijelo Senata.

Odbor za upravljanje kvalitetom ima nadležnost da:

 • prati primjenu pravila i procedura realizacije nastavnih planova i programa studija te predlaže mjere za njihovo unapređenje u okviru obavljanja djelatnosti Univerziteta

 • učestvuje u pripremi interne evaluacije

 • inicira i predlaže organizacionim jedinicama način i postupak vrednovanja i osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i istraživačkog rada

 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom i Pravilnikom o osiguranju kvaliteta Univerziteta

Sastav Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Sarajevu:

 1. Prof. dr. Dušanka Bošković, predsjednica Odbora, prorektorica za kvalitet, predstavnik Rektorata

 2. Prof. dr. Elmedin Selmanović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra, predstavnik Rektorata

 3. Prof. dr. Maida Čohodar-Husić, predstavnik Vijeća Grupacije tehničkih nauka,

 4. Prof. dr. Ehlimana Spahić, predstavnik Vijeća Grupacije društvenih nauka,

 5. Dr. sci. Hana Younis, predstavnik Vijeća Grupacije humanističkih nauka,

 6. Prof. dr. Gordana Manić, predstavnik Vijeća Grupacije medicinskih nauka,

 7. Doc. dr. Almir Toroman, predstavnik Vijeća Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka,

 8. Prof. dr. Jasmina Gavrankapetanović-Redžić, predstavnik Vijeća Grupacije umjetnosti

 9. Ermina Bakić, dipl.iur., predstavnik administrativnog osoblja Univerziteta u Sarajevu,

 10. student prvog ciklusa studija, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu  

 11. Imran Pašalić, student drugog ciklusa studija, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu  

 12. student integrisanog studija, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu i

 13. student trećeg ciklusa studija, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Služba za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Sarajevu 

Služba za osiguranje kvaliteta je služba Rektorata Univerziteta. U organizaciji sistema osiguranja i unapređenja kvaliteta predstavlja centralno mjesto nadležno za funkcionisanje sistema za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu. 

Područja djelovanja Službe za osiguranje kvaliteta su:

 • osiguranje profesionalne podrške razvoju politike Univerziteta u odnosu na osiguranje kvaliteta i međunarodnu dobru praksu u ovoj oblasti

 • osigurava punu administrativnu podršku Odboru za upravljanje kvalitetom u pripremama postupaka i dokumenata vezanih za institucionalnu akreditaciju Univerziteta, te ima uvid u procese akreditacije u organizacionim jedinicama Univerziteta

 • predlaganje i uvođenje novih inicijativa dizajniranih kako bi se razriješili problemi koji se uzastopno navode u izvještajima

 • poboljšava postojeće sisteme i procedure

 • saradnju sa tijelima za osiguranje kvaliteta na organizacionim jedinicama, drugim univerzitetima te nacionalnom akreditacijskom kućom

 • podržava odsjeke i fakultete/akademije Univerziteta u implementiranju unutrašnjih i vanjskih procesa evaluacije

 • provodi analize i prikuplja informacije o kvalitetu od svih korisnika sistema za upravljanje kvalitetom

 • priprema za publikaciju izvještaje evaluacije i druge relevantne izvještaje, dokumente i priručnike

 • priprema i vodi korespodenciju u oblasti kvaliteta unutar Univerziteta, kao i prema vanjskim institucijama i tijelima

Odbori za osiguranje kvaliteta na nivou fakulteta/akademija

U organizaciji sistema za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu, Odbori za osiguranje kvaliteta su sastavni dijelovi integralnog sistema sa posebnostima koje proizilaze iz specifičnosti obrazovnog procesa, naučno-istraživačkog rada i umjetnosti, kao i neophodnom nezavisnošću kod donošenja odluka vezanih za kvalitet na nivou fakulteta/akademija.

Nadležnosti Odbora za osiguranja kvaliteta na nivou OJ su:

 • organizovanje, koordiniranje i realizacija procesa osiguranja i unapređenje kvaliteta na nivou fakulteta/akademija

 • predlaganje projekata u oblasti osiguranja kvaliteta

 • organizovanje analize uspješnosti studiranja i identifikacija uzroka nekvalitetnog i neefikasnog procesa

 • uvažavajući standarde kvaliteta u visokom obrazovanju razvija indikatore kvaliteta kojima se prate trendovi procesa na fakultetu/akademiji

 • priprema godišnji izvještaj u skladu sa datim nadležnostima