Studij

Saradnja sa okruženjem

Saradnja sa okruženjem i pregled izvođenja praktične nastave

Grupacija društvenih nauka

Pravni fakultet sa ciljem osposobljavanja studenata i sticanjem praktičnih vještina organizira praksu na Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, te Federalnom tužilaštvu. Također na izbornim predmetima gostuju istaknuti nosioci pravosudnih funkcija i advokati, kao i inspektori odgovarajućih inspekcija, te istaknuti stručnjaci iz privrede, diplomatije, bankarstva, policije i slično.

Na Fakultetu političkih nauka je predviđeno obavezno izvođenje praktične nastave u ovisnosti od smjera, a izvodi se u obrazovnim ustanovama u okviru predmeta Metodika nastave, u u stanovama socijalne zaštite, nevladinim oraganizacijama, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u okviru studija socijalnog rada,  novinarska praksa na Odsjeku za komunikologiju, te obavezna praksa u odgovarajućim ustanovama na usmjerenju Međunarodni odnosi i demokratija. Trajanje praktične nastave je 75 sati po semestru, a na socijalnom radu 20 radnih dana.

Ekonomski fakultet organizira ferijalnu/stručnu praksu u trajanju od 40 dana, i studenti je obavljaju u ustanovama i kompanijama. Nakon obavljene prakse, studenti prezentiraju izvještaj i dnevnik rada.

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nije predviđeno obavezno izvođenje praktične nastave.

Grupacija humanističkih nauka

Filozofski fakultet organizira obaveznu praktičnu nastavu u većem broju oblika: hospitovanje, pedagoška, metodička, arheološka, psihološka i bibliotečka praksa. Tako studenti koji studiraju nastavne studijske grupe su obavezni držati časove hospitovanja u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, studenti psihologije praksu obavljaju u zdravstvenim ustanovama, dok studenti pedagogije u osnovnim i srednjim školama. Studenti bibliotekarstva, arheologije i istorije u baštinskim ustanovama.

Na Pedagoškom fakultetu praktična nastava se izvodi u toku dodiplomskog studija u varijabilnom trajanju na sve četiri godine na odsjecima Predškolskog odgoja, Razredne nastave  i Kulture življenja i tehničkog odgoja (15-90 sati pedagoške prakse po semestru, te 90-195 sati metodičke prakse po semestru).

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu predviđena je praktična nastava u okviru predmeta Metodičke vježbe iz katehetike, koja obuhvata praktičnu pripremu i izvođenje nastavnih tema iz vjeronauka u osnovnim ili srednjim školama.

Grupacija medicinskih nauka

Obzirom da medicinska profesija u evropskoj Uniji spada u grupu regulisanih profesija, to je i Nastavni plan i program Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  po broju kontakt sati nastave harmoniziran sa curriculumima studija medicine zemalja iz okruženja, zapadnoevropskih zemalja i posebno sa Direktivom Evropske Unije broj 2005/36, odnosno članom 24 Direktive regulisanih profesija i Direktive 2013/55 Vijeća Evrope. Nastavni plan i program sadrži 5 535 kontakt sati i 360 (E) CTS kredita.

Nastavni plan i program je koncipiran tako da postoji potpuna uravnoteženost teorijske i praktične nastave, pri čemu se veoma vodilo računa da teorijsko savladavanje gradiva bude usaglašeno sa praktičnim radom studenata te je omjer teorijske i praktične nastave balansiran u omjeru 50%:50%.

Nastavnim planom i programom studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu planirano je da studenti nakon završene III, IV i V godine studija imaju obavezu završiti ljetnu (ferijalnu) praksu u zdravstvenoj ustanovi primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, u trajanju od po 120 sati (360 sati ukupno).

Cijeli dvanaesti semestar je Nastavnim planom i programom planiran kao praktičan rad studenata (hospitacija) u nastavnim bazama Medicinskog  fakulteta, pri čemu studenti imaju obavezu da kroz praktičan rad u oblasti Porodične medicine 90 sati, Interne medicine 90 sati, Hirurgije 90 sati, Ginekologije 90 sati i Pedijatrije 90 sati potvrde stečena znanja i vještine.

Na Stomatološkom fakultetu sa klinikama predviđena je praktična nastava kako na pretkliničkim tako i na kliničkim predmetima, pa je tako na prve tri godine studija dominantna praktična nastava van prostora fakulteta, dok na višim godinama studija praksa se obavlja u visokom procentu unutar fakulteta.

Farmaceutski fakultet praktičnu nastavu organizira na X semestru (540 sati) u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

Fakultet zdravstvenih studija organizira stručnu praksu na svim studijskim grupama u okviru VI, VII i VIII semestra (120-225 sati).

Veterinarski fakultet u sklopu integriranog studija izvodi praktičnu nastavu kako unutar fakulteta (2370 sati) tako i van fakulteta  (ekstramuralna nastava) u suradnji sa veterinarskim preduzećima, farmama i proizvodnim pogonima u kojima se vrši primarna prerada i proizvodnja namirnica animalnog porijekla.


Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka

Na Prirodno-matematičkom fakultetu praktična nastava je predviđena za nastavničke smjerove na svim odsjecima i to na oba ciklusa studija i izvodi se u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (metodika nastave). Također, za pojedine specifične predmete (genetičko inženjerstvo, bioinformatika, citogenetika, fizika u radiodijagnostici, fizika u radioterapiji, fizika u nuklearnoj medicini, medicinska radijaciona fizika) u okviru pojedinih smjerova, praktična nastava se obavlja u odgovarajućim ustanovama poput Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kao i na terenskoj nastavi na smjerovima turizam i zaštita životne sredine, te regionalno i prostorno planiranje.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet izvodi prektičnu nastavu na svim odsjecima u toku VI semestra (Biljna proizvodnja, Zootehnika, Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije).

Na Šumarskom fakultetu se nastavni proces ne odvija izvan prostora fakulteta u saradnji sa drugim pravnim licima. U toku je revizija nastavnih planova i programa te je u toku razmatranje uvođenja praktične nastave.

Grupacija tehničkih nauka

Na Eletrotehničkom fakultetu ne postoji formalni oblik obavezne praktične nastave, no u svrhu podizanja kvaliteta obrazovanja, studenti dio nastave realiziraju izvan fakulteta, i to na objektima kompanija kao što su Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (trafostanice, hidroelektrane, termoelektrana), Intrade energija, Vodovod, Sarajevogas, BH Telecom, Klas, itd.

Građevinski fakultet ima saradnju sa svim značajnijim kompanijama koje se bave projektovanjem ili izvođenjem građevinskih objekata. U okviru saradnje, studenti borave šest sati sedmično svake srijede u šestom semestru u izabranoj kompaniji, te o tome sačinjavaju elaborat i brane ga na kraju semestra.

Na Arhitektonskom fakultetu praktična nastava je organizirana u okviru Katedre za arhitektonsko projektovanje i Katedre za urbanizam i prostorno planiranje.

Na Mašinskom fakultetu je nastavljen  pozitivan trend povećanja pristupa studenata kompanijama putem posjeta,  studentske prakse, i završnih radova. Dva studijska programa uključuju i praktičnu nastavu. Na smjeru Mašinske konstrukcije predmet Industrijska praksa je obavezan na prvom i drugom ciklusu studija. Na smjeru Industrijsko inžinjerstvo i menadžment uveden je predmet Industrijska praksa kao izborni predmet na drugom ciklusu studija, ali u pravilu svi studenti biraju ovaj predmet. Fakultet je sklopio i odgovarajuće ugovore sa pojedinim kompanijama koje su iskazale spremnost za ovakvim vidom saradnje. Na ostalim smjerovima koji se izučavaju na fakultetu, praktikuju se samo posjete studenata kompanijama zavisno od studijskog programa koji studenti izučavaju. Neke od kompanija u kojim je realizovana praksa: BH Telekom inžinjering, Tvornica cementa Kakanj, Strojal d.o.o. Hrasnica, Euroasfalt d.o.o. Rajlovac, Everest konsulting, Grizelj d.o.o., Idea Software d.o.o., Uniklima d.d., UNIS FAGAS – fabrika gasnih aparata, UNIS – udružena metalna industrija, TENSOR Technology d.o.o., 3DMehanika d.o.o., i dr.


Grupacija umjetnosti

Na Muzičkoj akademiji postoji obavezno izvođenje praktične nastave iz predmeta Metodika muzičke nastave i praktikum i Metodika nastave solfeggia i praktikum na teorijskim odsjecima i Metodika instrumenta i praktikum na instrumentalnim odsjecima i to u sljedećim omjerima: na teorijskim odsjecima 40% teorijske nastave i 60% praktične nastave u drugim ustanovama; na instrumentalnim odsjecima  50% praktične instrumentalne nastave, 50% nastave u drugim ustanovama. Pored ovog, na instrumentalnim odsjecima postoji predmet Koncertna praksa u kojem je student u obavezi da koncertira svakog semestra.

Na Akademiji likovnih umjetnosti u okviru nastavnog predmeta Metodika likovnog odgoja III, IV, V,VI predviđeno je obavezno izvođenje praktičnog i istraživačkog oblika nastavno-umjetničkog procesa van prostora Akademije u suradnji sa osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

Akademija scenskih umjetnosti organizira praktičnu nastavu kroz aktivnosti Otvorene scene „Obala“, te kroz ugovore sa profesionalnim pozorištima, TV kućama i radio stanicama. Također, studenti praksu stiču kroz angažmane u projektima nezavisnih filmskih i teatarskih produkcija.