Istraživanje i saradnja

Časopis Pregled

PREGLED: časopis za društvena pitanja

Pregled: časopis za društvena pitanja je poslije Glasnika Zemaljskog muzeja drugi najstariji časopis u BiH (počeo je izlaziti 1910. godine), a ujedno je jedan od najstarijih časopisa za društvenu kritiku i teoriju na prostoru bivše Jugoslavije. Pregled je kao časopis preživio dva svjetska rata, nakon kojih je uvijek obnavljan, pa je tako preživio i agresiju na BiH 1992-1995. godine. Pregled je kao univerzitetski časopis obnovljen 2003. godine.

Godine 2010., Univerzitet u Sarajevu i Redakcija časopisa su posebnim izdanjem Pregleda obilježili stogodišnjicu pojavljivanja revije Pregled (časopis za nauku i socijalni život), čiju tradiciju nastavlja današnji Pregled: časopis za društvena pitanja.
Redakcija časopisa objavljuje tri broja godišnje, a od 2008. godine Pregled ima svoje međunarodno izdanje na engleskom jeziku Survey, koje je u međunarodnoj akademskoj zajednici veoma dobro prihvaćeno. Uz sve to, Pregled je indeksiran u tri međunarodne baze podataka i ima svoju web stranicu www.pregled.unsa.ba.

Putem ovog časopisa svi naučni radnici i saradnici u Pregledu mogu izložiti svoje rezultate rada i saznanja do kojih dolaze u svojim istraživanjima, a posebno mladi članovi akademske zajednice našeg univerziteta koji nemaju veliki izbor časopisa za objavljivanje svojih naučnih radova, a što je jedan od najvažnijih kriterija za izbor u više zvanje.

Afirmirajući stvaralaštvo naučnih radnika iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, Pregled ima kritičko-teorijski pristup temama savremenih socijalnih, ekonomskih, društvenih i političkih procesa u Bosni i Hercegovini, regionu i u svijetu. Časopis pruža mogućnost naučnoj, književnoj, kulturnoj, društvenoj i ekonomskoj javnosti da prezentira bosanskohercegovačke, evropske kulturnohistorijske tokove sa njihovim  protivriječnostima. U tom kontekstu Pregled je časopis koji njeguje kritičko-teorijski pristup temama iz oblasti društvenog razvoja i koji prati i afirmira istraživanja, posebno ona koja se odnose  na integraciju BH društva u Evropsku uniju.

E-mail: izdavacka.djelatnost@unsa.ba
www.pregled.unsa.ba