Istraživanje i saradnja

Fondovi

Podrška aplikantima na H2020, COST i EUREKA projekte

Ministarstvo civilnih poslova BiH na godišnjem nivou objavljuje Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“.

Kroz ovaj javni konkurs dodjeljuju se sredstva za sufinansiranje naučnoistraživačkih institucija i drugih fizičkih i pravnih lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima Horizont 2020, COST i EUREKA.

Pozivi su dostupni na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH: http://www.mcp.gov.ba.

Organizacione jedinice samostalno apliciraju na konkurse i javne pozive Ministarstva civilnih poslova BiH.

Fondovi Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Podrška za podsticaj naučnoistraživačkom radu u FBiH:

FMON na godišnjem nivou dodjeljuje sredstva za NI/IR projekte javnih naučnoistraživačkih institucija putem javnog konkursa. Konkursi i rezultati konkursa za Univerzitet u Sarajevu objavljuju se u sekciji Obavještenja.

Organizacione jedinice se na konkurs za NI/IR projekte FMON-a prijavljuju isključivo preko Univerziteta u Sarajevu.

Podrška institucijama nauke od značaja za FBiH:

FMON kroz ugovore dodjeljuje sredstva za javne univerzitete koja se zatim na Univerzitetu u Sarajevu raspodjeljuju putem Internog poziva.

Instrukcije za izvještavanje organizacionih jedinica po projektima FMON-a.

Fondovi Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na godišnjem nivou objavljuje Javne pozive za:
•    sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih/istraživačko-razvojnih  projekata;
•    sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa;
•    sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo;
•    sufinansiranje izdavanja i/ili prevođenja knjiga;
•    sufinansiranje naučnih radova akademskog i naučnoistraživačkog osoblja objavljenih u časopisima koji prate međunarodne relevantne naučne baze podataka i
•    sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije.

Javni pozivi i rezultati se objavljuju na stranici Ministarstva: http://mon.ks.gov.ba/.

Organizacione jedinice samostalno apliciraju na javne pozive Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.