O Univerzitetu

Upravni odbor

UNSA logo

Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta u Sarajevu. Upravni odbor Univerziteta ima jedanaest (11) članova, od kojih četiri (4) člana imenuje Vlada/osnivač od kojih je jedan predsjednik Upravnog odbora, šest (6) članova imenuje Senat Univerziteta i jednog člana predstavnika studenata imenuje Senat Univerziteta, a kojeg izabere i predloži Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu.

Sastav Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2022-2026. godina:

 1. Dr. sc. Murat Ramadanović, predsjednik
 2. Prof. dr. Maida Čohodar Husić, članica
 3. Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, članica
 4. Prof. dr. Kasim Bajrović, član
 5. Akademik dr. Dejan Milošević, član
 6. Prof. dr. Aida Hodžić, članica
 7. Prof. ddr. Lidija Zvačko-Pehar, članica
 8. Mersiha Šabaredžović-Klačar, članica
 9. Alma Sarić, članica
 10. Ismeta Čardaković, članica
 11. Hamza Vahid El-Din, student, član