Istraživanje i saradnja

Mobilnost studenata i osoblja

Šta je to međunarodna mobilnost?

Međunarodna mobilnost podrazumijeva boravak studenata, nastavno/naučnog/umjetničkog ili nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Sarajevu na inostranoj instituciji u svrhu obrazovnog i profesionalnog usavršavanja. Na ovaj način, razvija se dobra saradnja između zemalja koje promovišu mobilnost u obrazovnom polju te promoviše kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija. Najčešće kroz posebno organizovan program mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS) ili preko konkursa koje objavljuju različite međunarodne, nacionalne ili privatne institucije, nude se studentima mnoge mogućnosti da steknu dragocjeno obrazovno iskustvo izvan mjesta studiranja, dok osoblju iz akademske zajednice nudi mogućnost profesionalnog usavršavanja i sticanja međunarodnog iskustva na partnerskim institucijama. Kod posebno struktuiranih programa (kao što je Erasmus+) svaki student ima priliku da ode u inostranstvo na 12 meseci tokom dodiplomskog (bachelor) studija i 12 meseci tokom postdiplomskog (master) studija, kao i narednih 12 meseci tokom doktorskih studija, za Erasmus+ boravak u inostranstvu. Međutim, ne mora se to iskoristiti odjednom, možete na primjer kombinovati po 1 semestar na različitim institucijama. Za Erasmus boravak morate biti upisani student na Univerzitetu u Sarajevu. Drugi uslov je da ste već završili minimalno 30 ECTS na svom matičnom univerzitetu do trenutka prijave. U zavisnosti od zemlje koju odaberete, može biti potreban i dokaz o poznavanju jezika. Pored studenata, svako zaposleno osoblje na Univerzitetu u Sarajevu ima priliku da ode u inostranstvo na kraći period (najčešće pet do deset radnih dana) u toku jedne akademske godine u svrhu organizovanja i održavanja predavanja (nastavno/naučno osoblje) odnosno profesionalnog usavršavanja i obuke (nenastavno osoblje). 


Mobilnost sa inostrane institucije na UNSA

Studenti i osoblje sa inostranih visokoobrazovnih institucija mogu doći na Univerzitet u Sarajevu u sklopu njihovih redovnih aktivnosti (studenti na 1-2 semestra tokom kojeg prate predavanja i polažu ispite, nastavno osoblje da drži predavanje, ostalo osoblje za posjetu institucijama, job-shadowing, učešće u projektima ili staff week). Riječ je o kraćem boravku na našem univerzitetu. Najčešći dolazak inostranih studenata i osoblja je kroz posebno struktuirane programe mobilnosti kao što je Erasmus+. CEEPUS, Mevlana, Fulbright, Visegrad Fund, itd. Također, moguća je posjeta i izvan ovih programskih struktura i u tom slučaju radi se o freemoverima. Bez obzira na vrstu mobilnosti, svi studenti i osoblje koji imaju namjeru doći na UNSA trebaju biti zvanično nominovani od strane njihovih matičnih institucija prema našoj Službi za međunarodnu saradnju.


MOBILNOST SA UNSA NA INOSTRANU INSTITUCIJU

Ko se može učestvovati u međunarodnoj mobilnosti?

Studenti:

  • Studenti moraju biti upisani na prvi, drugi, treći i/ili integrisani ciklus studija Univerziteta u Sarajevu u trenutku prijave na mobilnost i u trenutku implementacije mobilnosti.
  • Studenti koji su redovni ili vanredni se mogu prijaviti na mobilnosti.
  • Studenti koji obnavljaju godinu i/ili upisuju apsolventski status se mogu prijaviti na mobilnost.
  • Studenti posljednjeg semestra jednog ciklusa studija se mogu uslovno prijaviti za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa ukoliko imaju odobrenje inostrane institucije na koju se žele prijaviti. Naravno, inostrana institucija može uslovljavati sa tražnjom odgovarajućeg dokumenta o planiranom budućem statusu.

Osoblje:

  • Nastavno/naučno/istraživačko/umjetničko i nenastavno (administrativno) osoblje Univerziteta u Sarajevu se može prijaviti ukoliko je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Sarajevu u trenutku prijave i u tokom mobilnosti.
  • Nastavno osoblje angažirano sa drugih visokoškolskih ustanova na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim članicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 18. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Kako se možete prijaviti na međunarodnu mobilnost?

Najčešće kroz otvoren poziv za mobilnost (koji sadrži sve potrebne informacije o destinaciji, potrebnim dokumentima i naznačenim rokovima za dostavljanje) možete se prijaviti za ograničeni boravak na nematičnoj instituciji. Studenti i osoblje kojima je odobrena mobilnost kroz Erasmus+ program će dobiti grant za mobilnost od institucije na koju idu, u iznosu koji ovisi o zemlji odredišta. Studentima se predmeti položeni u inostranstvu mogu se unijeti u diplomu, ali obavezno prethodno kontaktirajte svoje odgovorne prodekane kako biste izbjegli nesporazume!

Kada je riječ o programu Erasmus+, Služba za međunarodnu saradnju u skladu sa pravilima, objavljuje konkurse na koje se mogu prijaviti studenti koji su upisani, odnosno osoblje koje je zaposleno na Univerzitetu u Sarajevu.

Više o Erasmus+ programu dostupno je na linku: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/erasmus-plus, dok su svi konkursi objavljeni na

Napomena: postoje inostrane visokoobrazovne institucije sa kojima je (zbog sfere interesa i saradnje) Erasmus+ sporazum potpisan na nivou fakulteta, akademije, centra ili instituta UNSA. U tom slučaju, organizaciju mobilnosti za tu instituciju vode odgovorni prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju na toj (pod)organizacionoj jedinici UNSA.


Gdje možete ići na međunarodnu razmjenu?

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vrijedno radi na izgradnji infrastrukture za nesmetanu međunarodnu mobilnost. Nakon pregovora sa inostranim partnerskim institucijama, inostrana institucija se prijavljuje za dodjelu budžeta za projektni sporazum prema njihovim nacionalnim agencijama. Nakon odobrenja budžeta (rezultati budu spoznati nakon nekoliko mjeseci) kreće se u oficijelno potpisivanje i realizaciju sporazuma (otvaranje konkursa za međunarodnu mobilnost, nominacija, evaluacija, te implementacija mobilnosti). Iako potpisani sporazumi mogu trajati 7 godina (koliko traje finansijski budžet za Erasmus+ program), svake godine se prijavlje za budžet, tako da se može desiti da jedne godine ne bude otvorenih poziva za mobilnost sa nekim od partnera.

Lista Erasmus+ inostranih partnera