Istraživanje i saradnja

Prijava na međunarodne projekte

Univerzitet u Sarajevu ima mogućnost da učestvuje u raznim međunarodnim obrazovnim i istraživačkim programima na način da priprema projektne prijave kao koordinator projekta ili partner u konzorciju. Najčešće se radi o programima (projektima) finansiranim iz EU fondova (Erasmus+, Horizon2020/Europe, CEEPUS, IPA, Cost, itd). U cilju uspješne prijave, Služba za međunarodnu saradnju je izvršila potrebne registracije našeg Univerziteta kako bi bio prepoznatljiv u bazama podataka raznih međunarodnih programa. 

Univerzitet u Sarajevu se najčešće pojavljuje kao jedno „tijelo“ u ovim projektnim prijavama (bez obzira da li se prijavljuje fakultet, akademija, centar, institut ili Rektorat). Iako se većina projekata implementiraju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, prilikom prijavljivanja na ove pozive prijava se šalje ispred Univerziteta koji ima svoje oficijelne identifikacijske informacije (korištenje bilo kojih drugih kodova i naziva dovodi do diskvalifikacije i nemogućnosti učešća u prijavnom postupku jer svi fakulteti, akademije, centri i instituti Univerziteta u Sarajevu mogu biti prepoznati u bazama samo pod ovim identifikacijskim informacijama):

  • Naziv na lokalnom jeziku: Univerzitet u Sarajevu
  • Naziv na engleskom jeziku: University of Sarajevo
  • Tačna skraćenica: UNSA
  • Vrsta institucije: Higher education institution - public university
  • ID: 4200494560007
  • VAT: 200494560007
  • PIC: 995549995
  • ERASMUS code: BA SARAJEV01
  • OID: E10186799

Dok prijavu na međunarodne programe pripremaju koordinatori u saradnji sa svojim partnerima, finalni dio koji se odnosi na potpisivanje određenih dokumenata (ili samo u svrhu izvještavanja Rektorata i evidentiranja prijava prema Senatu) dostavljate Rektoratu Univerziteta u Sarajevu na način koji je objašnjen u specijaliziranom Uputstvu za pripremanje projektne prijave Univerziteta u Sarajevu. Pored objašnjene procedure dostavljanja dokumenata, sadrži i informacije o instituciji, oficijelne identifikacijeske kodove, listu prethodnih projekata Univerziteta, te ostalo što može pomoći pri uspješnom kreiranju projektne prijave. Pažljivo pročitajte i pratite korake koji su objašnjeni u Uputstvu. Veoma je bitno pratiti korake i poštovati vrijeme dostavljanja potrebne dokumentacije prema Rektoratu, kako biste svoju projektnu ideju mogli finalizirati i prijaviti do traženog roka.