O Univerzitetu

Odgovori na zastupnička pitanja

Na osnovu Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/19) Univerzitet u Sarajevu objavljuje odgovore na postavljena pitanja zastupnika zakonodavnih i/ili predstavničkih tijela svih nivoa vlasti koja se odnose na djelokrug rada Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi: