Studij

Studentske asocijacije

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu(SPUS) je krovno studentsko udruženje studenata Univerziteta u Sarajevu (UNSA). SPUS svoj rad temelji na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o studentskom organizovanju Kantona Sarajevo, Statuta Univerziteta u Sarajevu, te akata SPUS-a. Kao krovno studentsko tijelo studenata UNSA, SPUS teži ostvarenju višestrukih ciljeva i zadataka koje prvenstveno ostvaruje radi zaštite prava studenata i njihovog unapređenja, te poboljšavanja svih sfera nastavnog procesa i studentskog standarda.

Krovno tijelo SPUS-a je Skupština koja je sazvana od delegata svih studentskih udruženja i asocijacija sa svih akademija i fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja bira rukovodeće pozicije SPUS-a: predsjednika, potpredsjednika, studenta pravobranioca i izvršni odbor SPUS-a.

www.spus.unsa.ba