Istraživanje i saradnja

Bilateralni sporazumi o saradnji

Naš Univerzitet njeguje saradnju sa mnogim visokoobrazovnim institucijama širom Evrope, Amerike, Afrike, Bliskog i Dalekog Istoka kroz različite programe, projekte, asocijacije, kao i kroz bilateralnu saradnju. Potpisivanjem međunarodnih sporazuma se kreira kulturna, naučna i pedagoška razmjena, pokreću zajednički naučni projekti, organizuju naučni simpoziji, konferencije i susreti i ostale međunarodne aktivnosti u cilju ostvarivanja boljih i aktivnijih odnosa između dvije strane


Pokretanje inicijative za sklapanje sporazuma

Incijativa potpisivanja međunarodnih sporazuma vrši se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Statutom UNSA i Strategijom razvoja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu, te ovisno o specifičnim potrebama članica UNSA. 

Služba za međunarodnu saradnju je pripremila Uputstvo za pokretanje i odobravanje inicijative za potpisivanje međunarodnog sporazuma o saradnji i o pristupanju različitim vrstama sarađivačkih mreža i inicijativa (na dnu). Ukoliko postoji interes za sklapanjem saradnje i potpisivanja sporazuma sa međunarodnim obrazovnim institucijama, postupak je sljedeći:

  1. Predlagačje prodekan/esa za međunarodnu saradnju sa članice UNSA (a prema njemu/njoj može biti inicirano preko vlastitih kontakata, nastavnog osoblja, susreta ili putem dopisa od inostrane institucije) i samo oni mogu inicirati saradnju slanjem ispunjenog Zahtjeva (na dnu) putem protokola Rektorata UNSA (primatelj: Služba za međunarodnu saradnju);
  2. Služba pokreće anketu među članicama u cilju obavještavanja o mogućoj saradnji i iskazivanju interesa i podrške za potpisivanjem sporazuma;
  3. Nakon što kroz anketu dobijemo saglasnost za sklapanjem sporazuma, Služba priprema materijal o potencijalnoj saradnji i dostavlja Senatu UNSA na odobrenje;
  4. Senat UNSA odobrava potpisivanje sporazuma (ili može da ne odobri ili da traži dopunu) te tada Služba, u komunikaciji sa budućom partnerskom inostranom institucijom, priprema tekst sporazuma; 
  5. Nakon usaglašavanja teksta, dogovara se potpisivanje;
  6. Potpisani sporazum Služba zadržava u arhivi, a isti je dostupan na oficijelnoj web stranici Univerziteta u Sarajevu (ispod).

Potpisnik sporazuma

Na osnovu Odluke Senata UNSA, međunarodne bilateralne sporazume za koje postoji interes isključivo jedne članice/(pod)organizacione jedinice potpisuje dekan/esa, direktor/ica fakulteta, akademije, centra ili instituta UNSA i u tom slučaju sporazum ne mora ići na Senat. Međunarodne sporazume koje ugovaraju dvije ili više članica, odnosno UNSA, potpisuje rektor. Odluke Senata kojim je uređeno potpisivanje međunarodnih sporazuma su dostupne na dnu stranice. Bez obzira na potpisnika, Univerzitet u Sarajevu u svojoj evidenciji mora imati originale svih potpisanih sporazuma.


Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi


Bilateralni sporazumi (memorandumi o razumijevanju)

Ispod je data lista svih partnerskih visokoobrazovnih institucija sa kojima imamo potpisane bilateralne sporazume / protokole / memorandume o razumijevanju koji podrazumijevaju različite oblike saradnje, izgradnje kapaciteta i razmjene studenata i osoblja obje institucije.

Albanija (Albania)

Austrija (Austria)

Australija (Australia)

Azerbejdžan (Azerbaijan)

Bjelorusija (Belarus)

Crna Gora (Montenegro)

Egipat (Egypt)

Finska (Finland)

Francuska (France)

Grčka (Greece)

Hrvatska (Croatia)

Indonezija (Indonesia)

Irak (Iraq)

Iran

Italija (Italy)

Japan

Jordan

Katar (Qatar)

  • Međunarodni centar za međuvjerski dijalog, Doha

Kazakhstan

Kina (China)

Kosovo* (Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 1244)

Kuvajt (Kuwait)

Libanon

Mađarska (Hungary)

  • Univerzitet u Debrecenu, Debrecen

Malezija (Malesia)

Njemačka (Germany)

Norveška (Norway)

Pakistan

Poljska (Poland)

Rumunija (Romania)

Rusija (Russian Federation)

Sjedinjene Američke Države (United States of America)

Sjeverna Makedonija (North Macedonia)

Slovačka (Slovakia)

Slovenija (Slovenia)

Srbija (Serbia)

Sudan

Španija (Spain)

Švedska (Sweden)

Švicarska (Switzerland)

Turska (Turkiye)

Ujedinjeni Arapski Emirati (United Arab Emirates)

Ukrajina (Ukraine)

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)