Studij

Priznavanje IVK

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE

1) ZAHTJEVI ZA STRUČNO PRIZNAVANJE (U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA) PODNOSE SE UNIVERZITETU U SARAJEVU NA SLIJEDEĆU ADRESU:

UNIVERZITET U SARAJEVU
(Zahtjev za priznavanje IVK)
Obala Kulina bana 7/II
71000 SARAJEVO

2) ZAHTJEVI ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE (NASTAVAK OBRAZOVANJA) SE PODNOSE FAKULTETU ILI AKADEMIJI NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM U ODNOSU NA STUDIJSKI PROGRAM PO KOJEM JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA; UKOLIKO JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA PO STUDIJSKOM PROGRAMU, A NE POSTOJI FAKULTET ILI AKADEMIJA NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM, ILI JE STRANI STUDIJSKI PROGRAM MULTIDISCIPLINARAN/INTERDISCIPLINARAN, ZAHTJEV ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE SE PODNOSI UNIVERZITETU U SARAJEVU.

3) TROŠKOVI POSTUPKA PRIZNAVANJA UTVRĐENI SU CJENOVNIKOM U PRILOGU

4) UPLATA ZA STRUČNO PRIZNAVANJE (u domaćem platnom prometu u BiH) SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU KAKO SLIJEDI:

Svrha doznake: Uplata za postupak priznavanja IVK

Primalac: JR Trezor KS Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca broj: 141 196 53200084 75

Vrsta prihoda: 722652

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502001

Poziv na broj: 0000000012

Cijena provođenja postupka stručnog priznavanja:

a) Stručno priznavanje kvalifikacije dodiplomskog odnosno postdiplomskog studija stečene po predbolonjskom sistemu studija, kao i kvalifikacije stečene nakon završenog prvog odnosno drugog ciklusa studija iznosi 200,00 KM

b) Priznavanje kvalifikacije doktorskog studija iznosi 500,00 KM

5) UPLATE ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE VRŠE SE U NA ADRESU FAKULTETA ILI AKADEMIJE KOJIM SE ZAHTJEV PODNOSI, A UKOLIKO SE ZAHTJEV PODNOSI UNIVERZITETU, UPLATA SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA NA NAČIN KAKO JE TO NAVEDENO POD TAČKOM 4. OVOG UPUTSTVA.

6) UZ ZAHTJEV ZA STRUČNO PRIZNAVANJE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

a) obrazovna isprava o stečenoj visokoškolskoj kvalifikaciji odnosno drugi dokument koji zamjenjuje orginal iz kojeg se može utvrditi da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuće obrazovanje i titulu ili je započeo studij (u dva primjerka)

b) dodatak diplomi sa transkriptom ocjena ili drugi dokument koji je izdala visokoškolska ustanova iz kojeg se mogu utvrditi stečeni rezultati učenja (u dva primjerka)

c) ovjerena kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime

d) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta 

e) saglasnost podnosioca zahtjeva za provjeru i obradu podataka (u dva primjerka, ista se nalazi u prilogu Uputstva)

f) biografija (uključujući adresu i broj telefona podnosioca zahtjeva)

g) dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka

Za sve navedene dokumente, izuzev dokumenata iz tač. d) i g) podnosilac zahtjeva dostavlja i prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prevod dokumenta iz tač. a) i b) podrazumijeva prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 

Napomene:

U postupku stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija dostavljaju se isključivo ovjerene kopije.

Ukoliko se radi o priznavanju inostrane viskoškolske kvalifikacije II i III ciklusa studija visokog obrazovanja, odnosno ekvivalenta, podnosioci zahtjeva su u obavezi dostaviti i dokaz o prethodno stečenom visokom obrazovanju (diplomu) u dva primjerka.


 O B A V J E Š T E N J E

Konsultacije zainteresiranih stranaka za postupak stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Sarajevu vrše se putem telefona : +387 33 565 113 svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 12:00 sati i kontakt e-maila.

Kontakt:

Služba za pravne poslove

Dodatne informacije se mogu dobiti putem e-maila: berina.smajlovic@unsa.ba, ilhana.lekic@unsa.ba