Istraživanje i saradnja

Aktivnosti Službe

Kroz usvojenu strategiju međunarodne saradnje za period 2019– 2023 Univerzitet u Sarajevu teži ka:

 • promociji “internacionalizacije-kod-kuće” za inostrane studente i osoblje
 • promociji programa mobilnosti za studente, nastavno i nenastavno osoblje;
 • razvijanju međunarodne saradnje sa partnerima širom Evrope i svijeta;
 • učešću u međunarodnim mrežama.

Naša Služba aktivno promoviše i implementira više projekata i programa koji se odnose na međunarodnu mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja (Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana), evidentira i implementira uspostavljanje međunarodne saradnje kroz bilateralne sporazume, te prati učešće UNSA u međunarodnim mrežama i članstvima.

Pored ovog, naša Služba je zadužena i za:

 • MOBILNOST: učešćem u mnogim programima mobilnosti, naša služba promoviše programe, priprema pozive i tekst konkursa, priprema prijavne dokumente, sakuplja, šalje partnerskim univerzitetima i djeluje kao posrednik između studenta, akademskog i administrativnog osoblja i partnerskog univerziteta;
 • INFO DANI/RADIONICE: u cilju informisanja studenata, akademskog i administrativnog osoblja o programima mobilnosti i ostalim međunarodnim projektima, naša služba organizuje informativne dane i radionice na kojem pruža sve informacije o aktuelnim konkursima, mogućnostima i pomaže pri prijavi zainteresovanih kandidata;
 • DAN DOBRODOŠLICE ZA STRANE STUDENTE (& ORIJENTACIJSKI PROGRAM): Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na praksu sa partnerskih univerziteta iz Evropske unije i šire, organizira Dan dobrodošlice i orijentacijski program koji ima za cilj da upozna strane studente, nastavnike i saradnike sa našim univerzitetom, njegovom historijom, tradicijom i kulturom, kao i historijom, tradicijom, kulturom i običajima našeg grada i zemlje, odnosno da im pruži sve potrebne akademske i praktične informacije. U okviru orijentacijskog programa, studenti će se upoznati sa bh. studentima koji su također učestvovali u projektima razmjene, imati priliku da uče bosanski/hrvatski/srpski jezik, kao i da obiđu značajne turističke destinacije naše zemlje;
 • ŠKOLA B/H/S JEZIKA: u saradnji sa Filozofskim fakultetom, naša služba organizuje školu b/h/s jezika za strane studente u vidu kursa u toku cijelog semestra;
 • SARADNJA SA AKADEMSKIM KOORDINATORIMA: kako bi kreditna mobilnost prolazila u najboljem redu, naša služba uspješno sarađuje sa akademskim koordinatorima na (pod)organizacijskim jedinicama Univerziteta u Sarajevu (prodekani, koordinatori) u pružanju potrebnih akademskih informacija;
 • ODBOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU: Odbor je savjetodavno tijelo koje radi na osnaživanju internacionalizacije i intenziviranju međuuniverzitetske saradnje sa partnerskim univerzitetima izvan granica Bosne i Hercegovine kroz strukturirane programe;
 • PUBLIKACIJE: u cilju što bolje promocije, naša služba je aktivna u izradi i dizajniranju različitih publikacija i brošura o međunarodnim programima, kao i o što boljoj prezentaciji Univerziteta u Sarajevu;
 • DRUŠTVENE STRANICE: naša služba predstavlja univerzitet u Sarajevu kroz različite društvene stranice: Facebok, YouTube, Instagram itd.

Naši projekti:

 • Međunarodna sedmica obuke osoblja (Staff week): Riječ je o petodnevnom događaju koji uključuje seminare, radionice, prezentacije te aktivno učešće domaćih eksperata ali i međunarodnih partnera, zatim društvene i kulturne aktivnosti te degustacije naših domaćih proizvoda kroz osmišljen program s fokusom na procese internacionalizacije univerziteta. 
 • Sajam stipendija: Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im se omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu. 
 • Izložba „Exhibition+”: priča o Erasmus+ kroz fotografiju studenata i osoblja iz Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u Erasmus+ razmjeni. Posjetioci izložbe su kroz fotografiju sa kratkim objašnjenjima mogli steći uvid u njihovo iskustvo i doživljaj cjelokupne mobilnosti, te možda nakon pregleda izloženih fotografija bili i motivirani da se prijave na buduće Erasmus+ pozive za razmjenu. 
 • STINT: U okviru implementiranja Erasmus+ projekta za izgradnju kapaciteta „Jačanje internacionalizacije bh. visokog obrazovanja“ (STINT), Služba za međunarodnu saradnju je aktvno učestvovala u ispunjavanju zadataka u periodu od 15.10.2015. do 14.04.2019. godine prema radnim paketima projekta, doprinoseći sveukupnim rezultatima projekta – internacionalizacija kroz izradu dokumenata, vodiča, pilot aktivnosti i organizovanja treninga osoblja. 
 • Scanajevo: online google applikacija namijenjena gostujućim studentima i osoblju za lakše snalaženje u Sarajevo tokom njihovog boravka (skeniranjem koda dobija se mapa Sarajeva sa označenim članicama UNSA, prijedlozi za posjetiti, jesti, piti, sportkse aktivnosti, lokacije za slikanje i ostale praktične informacije). 
 • Online info sesije: u toku pandemija korona virusa, Služba je dosta svojih aktivnosti i promocija, kao i komunikacija sa studentima i osobljem prebacila na online sesije preko dostupnih online softwera.

Naše publikacije:

 • Zbirka uputa za mobilnost: Ovaj vodič je namijenjen studentima, nastavno i nenastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu (ali može poslužiti kao orijentir i ostalima) koji žele da se prijave na mnoge konkurse za međunarodnu mobilnost. 
 • Izvještaji o međunarodnoj saradnji: pored standardnog godišnjeg izvještaja o radu Univerziteta u Sarajevu, Služba za međunarodnu saradnju u saradnji sa prodekanima i koordinatorima za međunarodnu saradnju kreira zaseban izvještaj o međunarodnoj saradnji za tekuću godinu. 
 • Upute o implementaciji međunarodne kreditne mobilnosti: ovaj vodič je namijenjen za prodekane i koordinatore za međunarodnu saradnju, odnosno odgovorne osobe za međunarodnu saradnju kooje aktivno učestvuju u implementaicji obostrane međunarodne mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja. 
 • Strategija razvoja međunarodne saradnje 2018/19 – 2022/23: u cilju jačanje procesa internacionalizacije UNSA da postane moderna, uspješna, prepoznatljiva, poželjna i društveno odgovorna institucija preipremljena je Strategija i set indikatora kako bi se pratila njena implementacija.