Istraživanje i saradnja

Savjet za nauku i umjetnost

Savjet za nauku i umjetnost je naučno-stručno i savjetodavno tijelo Senata, koje ima sljedeće nadležnosti:

 1. Senatu Univerziteta predlaže strategiju razvoja i unapređenja nauke i umjetnosti na Univerzitetu u Sarajevu;
 2. razmatra i daje mišljenje o strateškim dokumentima i drugim aktima u vezi sa razvojem i unapređenjem naučnoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada;
 3. razmatra naučnoistraživačke projekte po javnim pozivima na koje se prijavljuje preko Univerziteta a gdje je broj prijava ograničen;
 4. predlaže nagrađivanje akademskog i naučnoistraživačkog osoblja i dodjeljivanje sredstava članica u skladu sa odgovarajućim pravilnikom;
 5. obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta.

 

Savjet za nauku i umjetnost ima dvanaest članova:

 1. Prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, predstavnica Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu; predsjedavajuća Savjeta.
 2. Akademkinja dr. Lidija Lincender-Cvijetić, profesorica emeritus, predstavnica Rektorata Univerziteta u Sarajevu;
 3. Akademik dr. Kemal Hanjalić, profesor emeritus, predstavnik Rektorata Univerziteta u Sarajevu;
 4. Akademik dr. Mirko Pejanović, profesor emeritus, predstavnik Rektorata Univerziteta u Sarajevu;
 5. Prof. dr. Rešid Hafizović, predstavnik Rektorata Univerziteta u Sarajevu;
 6. Prof. dr. Sead Turčalo, predstavnik Grupacije društvenih nauka;
 7. Dr. sci. Aladin Husić, predstavnik Grupacije humanističkih nauka;
 8. Prof. dr. Tanja Dujić, predstavnica Grupacije medicinskih nauka;
 9. Prof. dr. Dalibor Ballian, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka;
 10. Prof. dr. Nermina Zagora, predstavnica Grupacije tehničkih nauka;
 11.  Prof. dr. Amila Ramović, predstavnica Grupacije umjetnosti;
 12. Bekir Rovčanin, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, zamjenik predsjedavajuće Savjeta