Studij

Programi usavršavanja

Univerzitet u Sarajevu teži ka tome da se u oblastima svog djelovanja približi standardima Evropskog prostora visokog obrazovanja. Pored značajnog broja aktivnih programa cjeloživotnog učenja koji su otvoreni kako studentima tako i široj društvenoj zajednici, Univerzitet u Sarajevu je omogućio program cjeloživotnog učenja za svoje akademsko osoblje.
Od septembra 2013. godine Univerzitet u Sarajevu učestvuje u programu obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija kralja Baudouina (KBF). Ovaj program obuke namijenjen je akademskom osoblju u zvanjima: asistent, viši asistent i docent. EU partneri u implementaciji projekta su Univerzitet u Gentu (koordinator), Univerzitet u Kentu, Univerzitet Uppsala, Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, UP Transfer GmbH, Santander Group i Fondacija kralja Baudouina. Ciljevi programa se vežu za unapređenje znanja i vještina akademskog osoblja u okviru sljedeće tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje, timski rad i sl.).

U okviru programa obuke TRAIN eksperti sa partnerskih EU univerziteta kreirali su nastavne programe i materijale za sedam modula iz prethodno navedenih tematskih cjelina. Univerzitet u Sarajevu je insistirao na uvođenju još jednog modula iz oblasti pedagogije/andragogije, te se u konačnici u okviru Programa realizira ukupno osam modula:

1.    Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija naučnoistraživačkih /umjetničkoistraživačkih rezultata,
a.    humanističke i društvene nauke
b.    prirodne, tehničke i medicinske nauke
2.    Didaktika visokog obrazovanja
3.    Priprema projektnih aplikacija i upravljanje projektnim ciklusom
4.    Komunikacija i vještine prezentiranja
5.    Preduzetničke sposobnosti
6.    Poslovne veze i timski rad
7.    Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju
8.    Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju

U februaru 2015. godine Senat Univerziteta u Sarajevu dao je saglasnost na izvođenje TRAIN programa pod nazivom Program cjeloživotnog učenja  u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja  Univerziteta u Sarajevu. U skladu sa članom 164. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu, navedeni Program služi kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja.