Istraživanje i saradnja

Izdavačka djelatnost

Štampanjem udžbenika, priručnika i drugih publikacija potrebnih u nastavi 1957. godine započela je izdavačka djelatnost na Univerzitetu u Sarajevu. Izdavačka djelatnost je primarno usmjerena ka realizaciji poslova izdavanja publikacija za sve cikluse nastave, sve oblike nastavnog procesa i sve vidove naučnog, istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada i koordinira postupak izdavanja pisanog materijala od zahtjeva do pripreme za štampu.

Vrši se izrada planova i programa izdavačke djelatnosti Univerziteta i prati zakonska regulativa izdavačke djelatnosti i realizacija izrade izdanja Univerziteta. Kontinuirano se analiziraju i predlažu aktivnosti na izradi projekata u segmentima izdavačke djelatnosti. Sastavni dio je i informiranje, savjetovanje i pružanje podrške u stvaranju i realizaciji programskih sadržaja vezanih za izdavačku djelatnost.

Od 2003. godine na Univerzitetu u Sarajevu djeluje Izdavački savjet, stručno i savjetodavno tijelo Univerziteta posredstvom koga Senat Univerziteta daje saglasnost za izdavanje univerzitetskih izdanja (udžbenici, naučne knjige, monografije, praktikumi, priručnici i zbirke zadataka). Obavezni primjerci univerzitetskih izdanja se dostavljaju Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti (Sl. list RBiH, br. 37 / 95). Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je centralna biblioteka čiji je osnovni zadatak da prikuplja, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje bibliotečku građu.

U cilju ostvarivanja istraživačke misije univerziteta, pristup najnovijim naučnim informacijama u oblasti nauke i istraživanja, planiranje naučnoistraživačkog rada na temelju dokaza i provođenje vrednovanja istraživačkih programa su od esencijalne važnosti. Kako bi se ostvario pravovremen pristup kvalitetnim naučno-tehničkim informacijama, osigurane su pretplate na citatne i agregatne baze podataka čime je zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika Univerziteta u Sarajevu omogućen pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućavaju praćenje pojave novih istraživanja. Agregatne baze punog teksta osiguravaju pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga.


Senat Univerziteta u Sarajevu je na 38. redovnoj sjednici održanoj 29. 01. 2020. godine prihvatio dokumente Strateški plan razvoja biblioteka, Strategija razvoja digitalne i biblioteke Nabavna politika koji su jedan od ishoda ERASMUS+ projekta Capacity Building in Higher Education (CBHE) – „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services“, a koje su sačinili članovi UNSA tima u ovom projektu. 

Dokumenti su nastali iz potrebe usklađivanja važećih pravilnika, te sačinjavanja odgovarajućih procedura nakon njihove implementacije na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim organizacionim jedinicama, te su obavezni strateški dokumenti koji će se primjenjivati u obavljanju bibliotečke djelatnosti na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim organizacionim jedinicama.

Odluka Senata - Nabavna politika biblioteka Univerziteta u Sarajevu

Nabavna politika biblioteka Univerziteta u Sarajevu

Odluka Senata - Strategija razvoja digitalne biblioteke Univerziteta u Sarajevu

Strategija razvoja digitalne biblioteke Univerziteta u Sarajevu

Odluka Senata - Strateški plan razvoja biblioteka Univerziteta u Sarajevu

Strateški plan razvoja biblioteka Univerziteta u Sarajevu

Odluka Senata o donošenju Pravilnika o nagrađivanju bibliotekara Univerziteta u Sarajevu

Pravilnik o nagrađivanju bibliotekara Univerziteta u Sarajevu