Istraživanje i saradnja

Mreže i asocijacije

Međunarodne mreže i asocijacije

Mreže i asocijacije predstavljaju najčešće konzorcij visokoobrazovnih institucija u cilju uspostavljanje zajedničke saradnje i izgradnje kapaciteta kroz organizovanje različitih dešavanja i pokretanjem projekata. Članstvom u međunarodnim mrežama i asocijacijama jačaju se evropske i svjetske istraživačke institucije i doprinosi razvoju međunarodnog profila institucije. Također, institucija ulaskom u ovakve mreže i asocijacije dobija pristup različitim fondovima i prilikama za pokretanje različitih projekata i organizovanjem seminara, konferencija, kongresa i slično. Neke mreže su produkt međunarodnih obaveza koje je potpisala Bosna i Hercegovina (npr. Deklaracija u Raveni – UniADRION, Unija za Mediteran – EMUNI i sl.). 

Kako se postaje član?

Inicijativa za pristupanje mreži može doći od predstavnika mreže (trenutnog predsjedavajućeg), članice mreže/asocijacije ili interes može doći i od institucije koja želi da postane član. Prijedlog za pristupanje nekoj od mreža ili asocijacija može dati menadžment te institucije, a dok se konačna odluka donosi od strane Senata (kada je u pitanju Univerzitet u Sarajevu). Za članstvo u većini međunarodnih mreža i asocijacija potrebno je platiti članarinu koju definiše ta mreža ili asocijacija.

Međunarodne mreže i asocijacije Univerziteta u Sarajevu

Pored članstva u međunarodnim mrežama na nivou univerziteta, mnoge (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu su članice mreža koje su usko specijalizirane za oblasti kojom se bave.