Univerzitet u Sarajevu

O Univerzitetu

Univerzitet u Sarajevu je velika i složena organizacija u čijoj misiji je da kroz nastavu i istraživanje educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u svim oblastima od interesa za  Bosnu i Hercegovinu, koji će profesionalno i kvalitetno izvršavati zahtjevne zadatke moderne privrede u evropskom i svjetskom političkom, ekonomskom, društvenom i kulturološkom okruženju.

Opredjeljenje Univerziteta je da bude autonomna akademska zajednica nastavnika-istraživača, umjetnika i studenata, inkorporirana u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu.

Univerzitet nastoji kontinuirano jačati svoju ulogu odgovorne institucije unutar društvene zajednice u kojoj djeluje, te osigurati ulogu prepoznatljivog središta naučnog i umjetničkog rada, koje okuplja timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika oko projekata relevantnih u domaćem, regionalnom, te širem društvenom kontekstu i okruženju.

Monografija Univerziteta u Sarajevu:

Monografija

Organizacija i djelatnost Univerziteta u Sarajevu, kao javne visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevo, propisani su Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta. Univerzitet u Sarajevu čini dvadeset i pet fakulteta i akademija i pet instituta, punopravnih članica Univerziteta, interno organiziranih unutar šest vijeća grupacija nauka/umjetnosti iz područja:

 1. društvenih nauka
 2. humanističkih nauka
 3. medicinskih nauka
 4. prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
 5. tehničkih nauka
 6. umjetnosti.

Punopravne članice Univerziteta u Sarajevu su:

 1. Akademija likovnih umjetnosti
 2. Akademija scenskih umjetnosti
 3. Arhitektonski fakultet
 4. Ekonomski fakultet
 5. Elektrotehnički fakultet
 6. Fakultet islamskih nauka
 7. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
 8. Fakultet političkih nauka
 9. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
 10. Fakultet za saobraćaj i komunikacije
 11. Fakultet zdravstvenih studija
 12. Farmaceutski fakultet
 13. Filozofski fakultet
 14. Građevinski fakultet
 15. Katolički bogoslovni fakultet
 16. Mašinski fakultet
 17. Medicinski fakultet
 18. Muzička akademija
 19. Pedagoški fakultet
 20. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
 21. Pravni fakultet
 22. Prirodno-matematički fakultet
 23. Stomatološki fakultet sa klinikama
 24. Šumarski fakultet
 25. Veterinarski fakultet
 26. Institut za historiju
 27. Orijentalni institut
 28. Institut za jezik
 29. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
 30. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Pridružena članica Univerziteta u Sarajevu je:

 1. Fakultet za upravu