Studij

Studenti sa invaliditetom

Ured za podršku studentima sa invaliditetom Univerziteta u Sarajevu je koordinacijsko tijelo u sastavu Univerziteta u Sarajevu koje doprinosi stvaranju društva kojem svaka osoba pripada, u kojem on/ona uzima aktivno učešće, te koje je spremno pružiti podršku studentima sa invaliditetom putem:

  • uspostavljanja i održavanja partnerstva sa fakultetima i akademskim osobljem,
  • promicanja svijesti na Univerzitetu o pitanjima studenata sa invaliditetom,
  • davanja smjernica u vezi sa politikom i procedurama na Univerzitetu koje osiguravaju punu participaciju studenata sa invaliditetom u svim aspektima studentskog života.

Zadatak Ureda za podršku studentima sa ivaliditetom Univerziteta u Sarajevu jeste osigurati da studenti sa invaliditetom imaju jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima. Ured pruža priliku studentima sainvaliditetom da ostvare svoj puni potencijal tako što:

  • koordinira aktivnosti akademske prilagodbe i servisa za podršku,
  • promiče samostalnost i samozastupanje,
  • pruža informacije i upućuje na odgovarajuće izvore.

Kroz svoje aktivnosti Ured za podršku studentima sa invaliditetom će potaknuti studente sa invaliditetom da postanu odgovorne osobe koje mogu donositi vlastite odluke, rješavati svoje probleme i zastupati svoje interese.

Adresa Ureda:

Kampus Univerziteta
Zmaja od Bosne br. 8
 Telefon: +387 33 668 251 
E-mail: ured@unsa.ba