Istraživanje i saradnja

Savjet za nauku i umjetnost

Savjet za nauku i umjetnost je naučno-stručno i savjetodavno tijelo Senata, koje ima sljedeće nadležnosti:

 • Senatu Univerziteta predlaže strategiju razvoja i unapređenja nauke i umjetnosti na Univerzitetu u Sarajevu,
 • razmatra i daje mišljenje o strateškim dokumentima i drugim aktima u vezi sa razvojem i unapređenjem  naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada, 
 • razmatra naučnoistraživačke projekte po javnim pozivima na koje se aplicira preko Univerziteta,
 • predlaže utrošak finansijskih sredstava akumuliranih u naučnoistraživačke/umjetničkoistraživačke svrhe iz vanbudžetskih izvora,
 • predlaže nagrađivanje akademskog i naučnoistraživačkog osoblja i dodjeljivanje sredstava organizacionim jedinicama u skladu sa odgovarajućim pravilnikom,
 • obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta.

Savjet za nauku i umjetnost ima deset članova: 

 1. Akademik dr. Dejan Milošević, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, predsjedavajući Savjeta
 2. Akademik dr. Muris Čičić, predstavnik Grupacije društvenih nauka
 3. Akademik dr. Branislava Peruničić, profesor emeritus, predstavnik Grupacije tehničkih nauka
 4. Akademik dr. Adila Pašalić-Kreso, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
 5. Akademik dr. Kemal Hanjalić, profesor emeritus, predstavnik Univerziteta u Sarajevu
 6. Prof. dr. Mirza Dilić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka 
 7. Prof. mr. Faruk Lončarević, predstavnik Grupacije umjetnosti
 8. Prof. dr. Sebija Izetbegović, predstavnik Upravnog odbora
 9. Dr. sci. Elijas Tauber, predstavnik Univerziteta u Sarajevu 
 10. Predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu