Istraživanje i saradnja

Savjet za nauku i umjetnost

Savjet za nauku i umjetnost je stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta koje ima sljedeće nadležnosti:

 • Senatu Univerziteta predlaže strategiju razvoja i unapređenja nauke i umjetnosti na Univerzitetu u Sarajevu;
 • razmatra naučnoistraživačke projekte po javnim pozivima kojima se aplicira preko  Univerziteta u Sarajevu;
 • daje mišljenje o raspodjeli vanbudžetskih prihoda od naučne i umjetničke djelatnosti;
 • obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta.

Savjet za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu konstituiran je na 3. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 28. 12. 2016. godine.

Savjet za nauku i umjetnost ima deset članova:

 1. Akademik prof. dr. Dejan Milošević, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, predsjedavajući Savjeta,
 2. Akademik prof. dr. Muris Čičić, predstavnik Grupacije društvenih nauka,
 3. Akademik prof. dr. Branislava Peruničić, profesor emeritus, predstavnik Grupacije tehničkih nauka,
 4. Akademik dr. Adila Pašalić-Kreso, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
 5. Akademik dr. Kemal Hanjalić, profesor emeritus, predstavnik Univerziteta u Sarajevu
 6. Prof. dr. Mirza Dilić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka,
 7. Dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, predstavnik Grupacije umjetnosti
 8. Prof. dr. Sebija Izetbegović, predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
 9. Prof. David Kamhi, predstavnik Univerziteta u Sarajevu,
 10. Adis Holjanin, student trećeg ciklusa studija Fakulteta za upravu - pridružene članice Univerziteta u Sarajevu, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.