Studij

Ciklusi studija


Obrazovanje je otvoren i dinamičan sistem koji se stalno mijenja i nadograđuje u skladu s ekonomskim, tehnološkim i znanstvenim razvojem društva, te kulturološkim i drugim promjenama koje se događaju kako na lokalnom i regionalnom, tako i na globalnom planu. Proces učenja tokom cijeloga života nameće građanima svih starosnih dobi potrebu sticanja novih i unapređenja već stečenih znanja, vještina i kompetencija.

U dvadeset prvom vijeku nova očekivanja i novi zahtjevi prema evropskim univerzitetima rapidno rastu u vremenu kada društveni i ekonomski razvoj pokreće osnovani koncept pod nazivom „Evropa znanja“. Od evropskih univerziteta se očekuje da postanu jaki, autonomni, inkluzivni i da pružaju obrazovanje koje se temelji na istraživanju te na ovaj način omoguće učenje koje će predstavljati odgovor predstojećim izazovima.

U tom smislu Univerzitet u Sarajevu intenzivno radi na izradi novih nastavnih planova i programa i izmjeni postojećih imajući na umu jačanje visokog školstva kvalitetnim obrazovnim sadržajima. Reformirajući programe, Univerzitet je težio punom poštovanju  smjernica iz Bolonjske deklaracije, a naglašenih u tekstu Praškog kominikea u kojem se navodi da je izgradnja Evropskog prostora visokog obrazovanja uslov jačanja atraktivnosti i konkurentnosti institucija visokoškolskog obrazovanja u Evropi.

Ovi studiji se završavaju stjecanjem određenih kvalifikacija u skladu sa Okvirom kvalifikacija u evropskom području  visokog  obrazovanja,  Osnovama  kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini, Pravilnikom  o  korištenju  akademskih  titula  i  stjecanju  naučnih  i  stručnih  zvanja  na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo i općim aktima Univerziteta za svaki ciklus studija. Studij za sva tri ciklusa visokog obrazovanja može se realizirati kao redovni studij, vanredni studij i studij na daljinu.
Bolonjski proces na Univerzitetu u Sarajevu je fokusiran na trociklični model studija. U tom smislu visoko obrazovanje organizuje se kroz:

a)    prvi ciklus studija koji vodi do zvanja završenog dodiplomskog studija (the degree of Bachelor) ili ekvivalenta, stečenog nakon sticanja svjedočanstva o završenoj srednjoj školi, traje tri odnosno četiri studijske godine, a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS bodova,
b)    drugi ciklus studija koji vodi do stručnog zvanja magistra ili ekvivalenta, stečenog nakon završenog dodiplomskog studija, traje jednu ili dvije studijske godine, a vrednuje se sa 60 odnosno 120 ECTS bodova, i to tako da u zbiru s prvim ciklusom studija nosi 300 ECTS bodova,
c)    integrisani studij koji vodi do stručnog zvanja magistra ili ekvivalenta odnosno stručnog zvanja doktora ili ekvivalenta, traje pet ili šest godina studija, a vrednuje se sa 300 odnosno 360 ECTS bodova,
d)    treći ciklus studija koji vodi do naučnog zvanja doktora ili ekvivalenta, traje tri studijske godine godine, a vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

Univerzitet u Sarajevu organizira i dvogodišnji stručni studij koji se vrednuje sa 120 ECTS bodova, na osnovu kojeg se osigurava prohodnost na drugi ciklus studija.

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje provode integrirani studij organiziraju i posebne specijalističke studijske programe kojima se osigurava prohodnost ka trećem ciklusu studija.


Univerzitet u Sarajevu sa svojim organizacionim jedinicama nastoji obezbijediti okruženje u kojem je učenje usmjereno na studenta. Takvo učenje u duhu smjernica iz Leuvenskog kominikea,  zahtijeva osposobljavanje samostalnijih studenata, nova približavanja predavanja i učenja, efektivnu podršku i savjetodavne strukture, kao i nastavni plan koji je jasnije usmjeren na učenje u sva tri studijska ciklusa. Prema tome, reforma nastavnog plana će biti tekući proces koji će voditi ka visokom kvalitetu, fleksibilnom i prilagođenom individualnom putu obrazovanja. U tom duhu, stvaranjem predispozicija u stalnim promjenama nastavnih programa za ostvarenje priroritetnih ciljeva iz Strategije Evropa 2020: Pametan rast, Održivi rast, Inkluzivni rast nastojimo obezbijediti zapošljivost diplomanata i magsitranata Univerziteta u Sarajevu. Težeći ka punoj posvećenosti ranije datim smjernicama iz Praškog, Leuvenskog i Berlinskog kominikea, ističući društvenu karakteristiku visokog obrazovanja čiji je cilj da se obezbijedi jednaku mogućnost za kvalitetno obrazovanje, upisujemo nove generacije na Univerzitet u Sarajevu.