O Univerzitetu

Univerzitet u brojkama

Nastavni, naučno-istraživački rad i umjetničko-istraživački rad se izvodi na Univerzitetu u Sarajevu u okviru 30 organizacionih jedinica (25 fakulteta i akademija, 5 instituta) i 72 podorganizacione jedinice (4 univerzitetska centra, 30 fakultetskih instituta, 23 laboratorije i 15 fakultetskih centara). Sveobuhvatnost Univerziteta ogleda se u prisutnosti humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih te tehničkih nauka i umjetnosti.

Univerzitet u Sarajevu nudi 236 studijskih programa I ciklusa, 185 studijskih programa II ciklusa, 4 integrirana studijska programa, te 93 programa III ciklusa. Od ovog broja 9 ih se izvodi na engleskom jeziku (dva na prvom ciklusu, sedam na drugom ciklusu te jedan integrirani program). Bitno je istaći i da se 21 program izvodi kao distance learning. Na univerzitetu je vidljiv i rast programa cjeloživotnog učenja – trenutno se izvodi 51 takav program. Krajem novembra 2016. godine na Univerziet u Sarajevu je bilo upisanih 30.442 studena,

U stalnom radnom odnosu tokom 2016. godine angažirana su 877 nastavnika (redovni profesori, vanredni profesori i docenti) i 429 saradnika (viši asistenti, viši lektori, asistenti, lektori i metodičari).

Na instituitima Univerziteta angažirano je u naučno-istraživačkom procesu u stalnom radnom odnosu 65 uposlena, od toga 8 naučnih savjetnika, 8 viših naučnih saradnika, 16 naučnih saradnika, 4 stručni savjetnik, 20 viših stručnih saradnika i 11 stručnih saradnika.

Kada je u pitanju podrška nastavno-naučnom procesu, na Univerzitetu u Sarajevu je angažovano u stalnom radnom odnosu 1284 uposlenika na poslovima u stručnim službama, administraciji i održavanju.

U periodu 1970-2016 u sva tri indexa jezgrene kolekcije Web of Science baze podataka (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index) indeksirano je 3.477 članaka. Ovaj broj se može smatrati najmanjim mogućim brojem objavljenih članaka jer u polju adrese u WoS su zabilježeni slučajevi da autori nisu navodili univerzitet, nego samo naziv fakulteta i adresu.

Kada su u pitanju citiranost radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu, ti članci su citirani 18.537 puta (odnosno 16.024 puta bez samocitata). Ovih 16.024 citata se javlja u 13.564 članaka.

Provedena su 103 TEMPUS projekta u saradnji sa 135 evropskih univerziteta (83 kao partner, 16 kao akademski koordinator i 4 kao grant-holder). Izvedena su 38 FP7 projekata: kao i 19 ERASMUS MUNDUS projekata u saradnji sa  55 EU univerziteta. Univerzitet u Sarajevu ima potpisanih 110 međunarodnih sporazuma o saradnji.