Istraživanje i saradnja

Publikacije

Prema dinamici izlaženja publikacija tokom cijele godine na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama vrše se stručni, analitički i administrativni poslovi vezani za izdavanje monografskih i serijskih publikacija. U okviru Univerziteta izdaje se i serija posebnih univerzitetskih publikacija, kao što su Bilten Univerziteta u Sarajevu, zbornici radova s naučnih skupova, simpozija i slične publikacije, koje upotpunjuju listu univerzitetskih izdanja i služe kao sredstvo kojim se univerzitetska i šira javnost informira o izdavačkoj produkciji. Univerzitet i fakulteti razmjenjuju svoje publikacije sa stranim univerzitetima i na taj način povećavaju fond stručne biblioteke.

Gotovo sve organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu izdaju serijske publikacije (The South East European Journal of Economics and Business (SEEJ), Sarajevo Business and Economics Review (SBER), Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevski žurnal za društvena pitanja / Sarajevo Social Science Review / SSSR, Homosporticus, Kriminalističke teme – Criminal Justice Issues,  Journal of Health Sciences, SOPHOS, RADOVI FILOZOFSKOG FAKULTETA, RADOVI (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), VRHBOSNENSIA, Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis, Muzika, International Scientific Journal of Educational Sciences, RADOVI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU,  Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, Geographical review, Journal of Tourism and Hospitality Management, Bilten Stomatologia BiH, Stomatološki vjesnik / Stomatological Review, Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo, SEEFOR – South-East European Forestry, VETERINARIA,  UPRAVA, Genetics & Applications, Prilozi, Historijska traganja, Književni jezik, Prilozi za orijentalnu filologiju, Bosniaca, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke) u kojima nastavnici i saradnici objavljuju naučne i stručne radove.

Iznosimo podatke o indeksiranim časopisima koje izdaju organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu. Na 26 organizacionih jedinica se izdaje 36 indeksiranih časopisa. Filozofski fakultet i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine izdaju po tri indeksirana časopisa, a po dva časopisa izdaju: Ekonomski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Stomatološki fakultet sa klinikama, Šumarski fakultet i Institut za historiju. Po jedan indeksirani časopis izdaju: Univerzitet u Sarajevu-Rektorat, Fakultet islamskih nauka, Fakultet političkih nauka, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet za upravu, Fakultet zdravstvenih studija, Katolički bogoslovni fakultet, Medicinski fakultet, Muzička akademija, Pedagoški fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Pravni fakultet, Veterinarski fakultet, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Institut za jezik, Orijentalni institut, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i Gazi Husrev-begova biblioteka.

Svi ovi časopisi indeksirani su u različitim bazama podataka u zavisnosti od naučne oblasti kojoj pripadaju, kao što su: C.E.E.O.L., EconLit, EBSCO Host, Index Copernicus, Web of Science – EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI) - dio Web of Science Core Collection (WoSCC) baze, Business Source Complete, DOAJ, PoroQuest, ProQuest Social Sciences, Cambridge Sosiological Abstract, SPORTDiscus TM, SPONET, getCited, CABI, Scopus, CAB Abstract, MLA, Academic Journal Database, Elektronische Zeitschrieftenbibliothek, Religious & Theological Abstracts, (EP) USA, RILM, CABI-CAB, SocINDEX, AGRIS, Forestry Abstract, SEESAmEPublications i druge.

Senat Univerziteta u Sarajevu je utvrdio Upute za kategorizaciju časopisa koji se kandidiraju za Listu naučnih časopisa od društvenog značaja na Univerzitetu u Sarajevu, a koji nisu referirani u međunarodnim citatnim bazama WoS i Scopus i prihvatio Proceduru za uvrštavanje časopisa u Listu naučnih časopisa od društvenog značaja na Univerzitetu u Sarajevu

Organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu se omogućuje da u skladu sa Uputama za kategorizaciju časopisa i Procedurom za uvrštavanje časopisa u Listu naučnih časopisa od društvenog značaja na Univerzitetu u Sarajevu i na odgovarajućem obrascu dostave prijedlog za uvrštavanje za časopise koje izdaju.

Procedura za uvrštavanje časopisa u Listu naučnih časopisa od društvenog značaja na Univerzitetu u Sarajevu

Obrazac zahtjeva 

Upute za kategorizaciju časopisa