Studij

Cjenovnici

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:  24/03 - Prečišćeni tekst),  čl.  138. i  139. Zakona o visokom obrazovanju  ("Službene novine Kantona Sarajevo",  broj: 43/08 ), na prijedlog Senata Univerziteta u Sarajevu Vlada Kantona Sarajevo, na 20. sjednici  održanoj  11. 06. 2009. godine,  donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU PARTICIPACIJE CIJENA USLUGA, UPISNINA I DRUGIH TROŠKOVA STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU, TE FAKULTETA I AKADEMIJA U NJEGOVOM SASTAVU kao i Odluku o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 15/15 od 23.aprila 2015. godine)