O Univerzitetu

Kolegij sekretarâ

Kolegij sekretara je stručno, savjetodavno i pravno tijelo Univerziteta kojeg čine generalni sekretar i sekretari članica Univerziteta.

Kolegij sekretara razmatra i daje mišljenja na stručna i pravna pitanja iz područja djelokruga rada Univerziteta/članica, priprema opće akte Univerziteta/članica i ujednačava primjene propisa i pojedinačnih akata tijela Univerziteta/članica. Kolegij sekretara se bavi i drugim relevantnim pitanjima koja su od interesa i značaja za rad Univerziteta/članica.

Kolegij sekretara je konstituisan dana 20. 09. 2023. godine.

Kolegijem sekretara predsjedava generalni sekretar Univerziteta u Sarajevu gdin. Kenan Filipović, dipl. iur.