O Univerzitetu

Senat

Senat je najviše stručno i akademsko tijelo Univerziteta odgovorno za odlučivanje o svim akademskim pitanjima. Senatom predsjedava rektor Univerziteta.

Senat, inter alia, odlučuje o svim akademskim pitanjima, a posebno o pitanjima koja se odnose na nastavnu, naučnu, umjetničku i stručnu djelatnost Univerziteta. Prati realizaciju razvoja Univerziteta sa stanovišta ostvarivanja nastavnog, nastavnonaučnog, umjetničkog, nastavno-umjetničkog, naučnoistraživačkog i stručnog rada, donosi nastavne planove i programe za sva tri ciklusa studija, te prati njihovu primjenu. Senat odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog odgovarajućeg vijeća grupacije nauka/umjetnosti kao i drugih tijela Univerziteta i Studentskog parlamenta.

Senat kao najviše stručno i akademsko tijelo čine predstavnici akademskog osoblja odnosno naučnoistraživačkog osoblja zaposlenih na Univerzitetu/organizacionoj jedinici, kao i predstavnici akademskog osoblja zaposlenih u ustanovama koje predstavljaju nastavnu bazu u skladu sa zakonom te predstavnici studenata.

 

Članovi Senata Univerziteta u Sarajevu 

Rektor                                                                           

Prof. dr. Rifat Škrijelj

Prorektor za nastavu i studentska pitanja                                                                

Prof. dr. Dženana Husremović

Prorektor za naučnoistraživački rad

Prof. dr. Mirza Dautbašić

Prorektor za međunarodnu saradnju                                                               

Prof. dr. Enita Nakaš

Prorektor za kvalitet

Prof. dr. Dušanka Bošković 

Prorektor za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport

Prof. dr. Tamara Karača Beljak

Prorektor za finansije                                                              

Prof. dr. Tarik Zaimović

Student-prorektor​​​​​​

Hamdo Solo

Akademija likovnih umjetnosti                                

Prof. dr. Dubravka Pozderac-Lejlić

Akademija scenskih umjetnosti                              

Prof. mr. Faruk Lončarević

Arhitektonski fakultet                                                

Prof. dr. Erdin Salihović

Ekonomski fakultet                                       

Prof. dr. Meliha Bašić

Elektrotehnički fakultet                                             

Prof. dr. Jasmin Velagić

Fakultet islamskih nauka                                         

Prof. dr. Mustafa Hasani                     

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Prof. dr. Jasmin Ahić

Fakultet političkih nauka                                          

Prof. dr. Sead Turčalo

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja                           

Prof. dr. Ifet Mahmutović

Fakultet za saobraćaj i komunikacije                   

Prof. dr. Amel Kosovac

Fakultet zdravstvenih studija                                  

Prof. dr. Arzija Pašalić

Farmaceutski fakultet                                               

Prof. dr. Fahir Bečić 

Filozofski fakultet                                                  

Prof. dr. Kenan Šljivo                        

Građevinski fakultet                                                 

Prof. dr. Samir Dolarević

Mašinski fakultet                                                     

Prof. dr. Haris Lulić

Medicinski fakultet                                       

Prof. dr. Amina Valjevac

Muzička akademija                                       

Prof. mr. Ališer Sijarić

Pedagoški fakultet                                         

Prof. dr. Daniel Maleč

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet                  

Prof. dr. Muhamed Brka

Pravni fakultet                                                           

Prof. dr. Zinka Grbo

Prirodno-matematički fakultet                                 

Prof. dr. Nusret Drešković

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom                                           

Prof. dr. Muhamed Ajanović

Šumarski fakultet                                                      

Prof. dr. Ahmet Lojo

Veterinarski fakultet                                                

Prof. dr. Muhamed Smajlović

Fakultet za upravu                                     

Prof. dr. Emir Tahirović

Katolički bogoslovni fakultet                               

Prof. dr. Mario Bernadić

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Prof. dr. Adaleta Durmić-Pašić

Orijentalni institut                                      

Dr. Aladin Husić

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava         

Dr. Rasim Muratović 

Institut za istoriju                                                   

Dr. Sedad Bešlija

Institut za jezik                                                       

Dr. Jasmin Hodžić

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu  

Imran Pašalić, predsjednik
Rijad Crvenjak
Ali Jusović
Almedin Sinanović
Jasmin Fazlić
Ahmed Parić
Josipa Bošnjak