Istraživanje i saradnja

Kontakti Istraživanje

Naučnoistraživački rad

Prof. dr. Mirza Dautbašić, prorektor
E-mail: prorektor.nir@unsa.ba,  mirza.dautbasic@unsa.ba

Prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, direktorica Centra za istraživanje i razvoj
E-mail: maja.arslanagic@efsa.unsa.ba
 

Služba za naučnoistraživački rad
E-mail: nir@unsa.ba

Tel: + 387 33 565-123

Nina Begović, rukovodilac Službe
E-mail: nina.begovic@unsa.ba 

Jasmina Gradaščević-Pleh, viši stručni saradnik
E-mail: jasmina.gradascevic-pleh@unsa.ba 

Ajla Čaušević, stručni saradnik
E-mail: ajla.causevic@unsa.ba 

Maida Hadžiabdić, stručni saradnik
E-mail: maida.hadziabdic@unsa.ba 

Centar za istraživanje i razvoj
E-mail: cir@unsa.ba

Lejla Dizdarević, viši stručni saradnik 
E-mail: lejla.dizdarević@unsa.ba 

Adela Nurković Kulenović, viši stručni saradnik 
E-mail: adela.nurkovic-kulenovic@unsa.ba

Ena Hatibović, stručni saradnik 
E-mail: ena.hatibovic@unsa.ba
 

 

KONTAKTI ZA NIR NA ČLANICAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

GRUPACIJA UMJETNOSTI:

Akademija likovnih umjetnosti
Adresa: Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. mr. Mirsad Begović, prodekan
E-mail: alu@alu.unsa.ba; begovicmir@gmail.com 
Web: www.alu.unsa.ba
 
Akademija scenskih umjetnosti
Adresa: Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Elma Tataragić, prodekan
E-mail: asu@asu.unsa.ba; elma.tataragic@asu.unsa.ba
Web: www.asu.unsa.ba
 
Muzička akademija
Adresa: Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Amila Ramović, prodekan za međunarodnu saradnju
E-mail: info@mas.unsa.ba; amila.ramovic@mas.unsa.ba
Web: www.mas.unsa.ba
 
GRUPACIJA HUMANISTIČKIH NAUKA:

Filozofski fakultet
Adresa: Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Minka Džanko, prodekan za NIR i MAS
E-mail: dekanat@ff.unsa.ba; minka.dzanko@ff.unsa.ba
Web: www.ff.unsa.ba
 
Pedagoški fakultet
Adresa: Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Haris Memišević, prodekan
E-mail: dekanatpf@pf.unsa.ba; hmemisevic@gmail.com; hmemisevic@pf.unsa.ba
Web: www.pf.unsa.ba
 
Fakultet islamskih nauka
Adresa: Čemerlina 54, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba:  doc. dr. Zehra Alispahić, koordinator
E-mail: zalispahic@yahoo.com 
Web: www.fin.ba
 
Katolički bogoslovni fakultet
Adresa: Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Josip Knežević, prodekan
E-mail: prodekanzaznanost@kbf.unsa.ba; kbf.sarajevo@gmail.com
Web: www.kbf.unsa.ba
 
GRUPACIJA MEDICINSKIH NAUKA:

Fakultet zdravstvenih studija
Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović, prodekan za III ciklus studija i nauku
E-mail: amramacak@yahoo.com; amra.macak-h@fzs.unsa.ba
Web: www.fzs.unsa.ba

Farmaceutski fakultet
Adresa: Čekaluša 90, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Tanja Dujić, prodekan za NIR
E-mail: tanja.dujic@ffsa.unsa.ba
Web: www.ffsa.unsa.ba

Medicinski fakultet
Adresa: Čekaluša 90
Kontakt osoba: Edina Kovačević, koordinator za međunarodnu saradnju
E-mail: edina.kovacevic@mf.unsa.ba
Web: www.mf.unsa.ba

Stomatološki fakultet sa klinikama
Adresa: Bolnička 4a, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Sedin Kobašlija, prodekan 
E-mail: skobaslija@sf.unsa.ba; dentalschool@sf.unsa.ba 
Web: www.sf.unsa.ba
 
Veterinarski fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Teufik Goletić, prodekan za NIR
E-mail: info@vfs.unsa.ba; teufik.goletic@vfs.unsa.ba
Web: www.vfs.unsa.ba
 
GRUPACIJA PRIRODNO-MATEMATIČKIH I BIOTEHNIČKIH NAUKA:

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Jasmin Grahić, prodekan za međunarodnu saradnju i NIR
E-mail: j.grahic@ppf.unsa.ba
Web: www.ppf.unsa.ba
 
Prirodno-matematički fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Elvedin Hasović, prodekan za nastavu i NIR
E-mail: e.hasovic@pmf.unsa.ba
Web: www.pmf.unsa.ba
 
Šumarski fakultet
Adresa: Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Muhamed Bajrić, prodekan
E-mail: m.bajric@sfsa.unsa.ba 
Web: www.sfsa.unsa.ba
 
GRUPACIJA DRUŠTVENIH NAUKA:

Ekonomski fakultet
Adresa: Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Eldin Mehić, prodekan
E-mail: eldin.mehic@efsa.unsa.ba
Web: www.efsa.unsa.ba
 
Fakultet političkih nauka
Adresa: Skenderija 72
Kontakt osoba: doc. dr. Mirza Emirhafizović, prodekan
E-mail: mirza.emirhafizovic@fpn.unsa.ba
Web: www.fpn.unsa.ba
 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Lada Sadiković, prodekan
E-mail: lsadikovic@fkn.unsa.ba 
Web: www.fkn.unsa.ba
 
Pravni fakultet
Adresa: Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Fikret Karčić, prodekan
E-mail: f.karcic@pfsa.unsa.ba 
Web: www.pfsa.unsa.ba

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Adresa: Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Muhamed Tabaković, prodekan za nauku
E-mail: muhamed.tabakovic@fasto.unsa.ba 
Web: www.fasto.unsa.ba
 
GRUPACIJA TEHNIČKIH NAUKA:

Arhitektonski fakultet
Adresa: Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Jasenka Čarkić, dipl.ing.arh
E-mail: cjasenka@af.unsa.ba 
Web: www.af.unsa.ba
 
Elektrotehnički fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Tarik Uzunović, prodekan
E-mail: tuzunovic@etf.unsa.ba
Web: www.etf.unsa.ba
 
Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Ahmed Ahmić, prodekan
E-mail: ahmic.ahmed@gmail.com
Web: www.fsk.unsa.ba
 
Građevinski fakultet
Adresa: Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba:  prof. dr. Mirza Pozder, prodekan
E-mail: gfsa@gf.unsa.ba; pozder.mirza@hotmail.com
Web: www.gf.unsa.ba
 
Mašinski fakultet
Adresa: Vilsonovo Šetalište 9, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Muris Torlak, prodekan
E-mail: prodekannir@mef.unsa.ba; torlak@mef.unsa.ba
Web: www.mef.unsa.ba

NAUČNI INSTITUTI

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Adresa: Zmaja od Bosne br. 8 (objekat 10), 71000 sarajevo
E-mail: ingeb@ingeb.unsa.ba
www.ingeb.unsa.ba

Institut za istoriju
Adresa: Alipašina 9, 71000 sarajevo
E-mail: nauka@bih.net.ba
www.iis.unsa.ba

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Adresa: Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo
E-mail: info@institut-genocid.unsa.ba
www.institut-genocid.unsa.ba 

Institut za jezik u Sarajevu
Adresa: Hasana Kikića 12 , 71000 Sarajevo
E-mail: institutzajezik@izj.unsa.ba
www.izj.unsa.ba

Orijentalni institut
Adresa. Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
E-mail: ois@bih.net.ba
www.ois.unsa.ba

UNIVERZITETSKI CENTRI

Centar za interdisciplinarne studije (CIS)
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
E-mail: cis@cis.unsa.ba
Web: www.cis.unsa.ba

Centar za ljudska prava
Adresa: Zmaja od Bosne 8 (objekat 36), 71000 Sarajevo
E-mail: hrc_sa@hrc.unsa.ba, research@hrc.unsa.ba
Web: www.hrc.unsa.ba

Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC)
Adresa: Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo
E-mail: support@utic.unsa.ba
Web: www.utic.unsa.ba

PRIDRUŽENE ČLANICE

Fakultet za upravu
Adresa: Igmanska 40A, 71320 Vogošća
e-mail: fakultet@fu.unsa.ba
Web: www.fu.unsa.ba

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Adresa: Zmaja od Bosne 8b
E-mail: ured.direktora@nub.ba
Web: www.nub.ba

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
Adresa: Zmaja od Bosne 3
E-mail: kontakt@zemaljskimuzej.ba
Web: www.zemaljskimuzej.ba

Gazi Husrev-begova biblioteka
Adresa: Gazi Husrev-begova 46
E-mail: info@ghb.baghbibl@bih.net.ba
Web: www.ghb.ba