Istraživanje i saradnja

Međunarodna saradnja

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je centralni ured sa sjedištem u Rektoratu – osnovana s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, obrazovnim i istraživačkim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta.

Naša misija je jačanje internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu predstavljanjem ove institucije kao savremenog univerziteta evropskog kvaliteta.

Naše vrijednosti se ogledaju kroz tradiciju međunarodne saradnje (prvi međunarodni bilateralni sporazum je potpisan 1965. godine sa Ernst-Moritz-Arndt Univerzitetom u Greifswaldu u Njemačkoj), kulturu otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire (nekoliko stotina inostranih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja posjeti UNSA svake godine), promovisanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima ovog univerziteta i promocija raznovrsnosti studijskih programa (Univerzitet u Sarajevu je aktivan u mnogim programima mobilnosti, u kojima prednjače Erasmus+, Mevlana, CEEPUS, DAAD, Visegrad Fond itd).

Naša vizija se ogleda kroz jačanje liderstva u oblasti međunarodne saradnje. Sa preko 400 sporazuma o saradnji (bilateralni ili kroz program/projekat) sa univerzitetima širom svijeta i članstvom u nekoliko značajnih međunarodnih organizacija i mreža očekujemo da će se intenzivirati mobilnost koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, ali i da se usavrše kroz takve kontakte.

Kroz usvojenu strategiju međunarodne saradnje za period 2019– 2023 Univerzitet u Sarajevu teži ka:

 • promociji “internacionalizacije-kod-kuće” za inostrane studente i osoblje
 • promociji programa mobilnosti za studente, nastavno i nenastavno osoblje;
 • razvijanju međunarodne saradnje sa partnerima širom Evrope i svijeta;
 • učešću u međunarodnim mrežama.

Naša Služba aktivno promoviše i implementira više projekata i programa koji se odnose na međunarodnu mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja (Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana), evidentira i implementira uspostavljanje međunarodne saradnje kroz bilateralne sporazume, te prati učešće UNSA u međunarodnim mrežama i članstvima.

Pored ovog, naša Služba je zadužena i za:

 • MOBILNOST: učešćem u mnogim programima mobilnosti, naša služba promoviše programe, priprema pozive i tekst konkursa, priprema prijavne dokumente, sakuplja, šalje partnerskim univerzitetima i djeluje kao posrednik između studenta, akademskog i administrativnog osoblja i partnerskog univerziteta;
 • INFO DANI/RADIONICE: u cilju informisanja studenata, akademskog i administrativnog osoblja o programima mobilnosti i ostalim međunarodnim projektima, naša služba organizuje informativne dane i radionice na kojem pruža sve informacije o aktuelnim konkursima, mogućnostima i pomaže pri prijavi zainteresovanih kandidata;
 • DAN DOBRODOŠLICE ZA STRANE STUDENTE (& ORIJENTACIJSKI PROGRAM): Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na praksu sa partnerskih univerziteta iz Evropske unije i šire, organizira Dan dobrodošlice i orijentacijski program koji ima za cilj da upozna strane studente, nastavnike i saradnike sa našim univerzitetom, njegovom historijom, tradicijom i kulturom, kao i historijom, tradicijom, kulturom i običajima našeg grada i zemlje, odnosno da im pruži sve potrebne akademske i praktične informacije. U okviru orijentacijskog programa, studenti će se upoznati sa bh. studentima koji su također učestvovali u projektima razmjene, imati priliku da uče bosanski/hrvatski/srpski jezik, kao i da obiđu značajne turističke destinacije naše zemlje;
 • ŠKOLA B/H/S JEZIKA: u saradnji sa Filozofskim fakultetom, naša služba organizuje školu b/h/s jezika za strane studente u vidu kursa u toku cijelog semestra;
 • SARADNJA SA AKADEMSKIM KOORDINATORIMA: kako bi kreditna mobilnost prolazila u najboljem redu, naša služba uspješno sarađuje sa akademskim koordinatorima na (pod)organizacijskim jedinicama Univerziteta u Sarajevu (prodekani, koordinatori) u pružanju potrebnih akademskih informacija;
 • ODBOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU: Odbor je savjetodavno tijelo koje radi na osnaživanju internacionalizacije i intenziviranju međuuniverzitetske saradnje sa partnerskim univerzitetima izvan granica Bosne i Hercegovine kroz strukturirane programe;
 • PUBLIKACIJE: u cilju što bolje promocije, naša služba je aktivna u izradi i dizajniranju različitih publikacija i brošura o međunarodnim programima, kao i o što boljoj prezentaciji Univerziteta u Sarajevu;
 • DRUŠTVENE STRANICE: naša služba predstavlja univerzitet u Sarajevu kroz različite društvene stranice: Facebok, YouTube, Instagram itd.

Naši projekti:

 • Međunarodna sedmica obuke osoblja (Staff week): Riječ je o petodnevnom događaju koji uključuje seminare, radionice, prezentacije te aktivno učešće domaćih eksperata ali i međunarodnih partnera, zatim društvene i kulturne aktivnosti te degustacije naših domaćih proizvoda kroz osmišljen program s fokusom na procese internacionalizacije univerziteta. 
 • Sajam stipendija: Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im se omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu. 
 • Izložba „Exhibition+”: priča o Erasmus+ kroz fotografiju studenata i osoblja iz Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u Erasmus+ razmjeni. Posjetioci izložbe su kroz fotografiju sa kratkim objašnjenjima mogli steći uvid u njihovo iskustvo i doživljaj cjelokupne mobilnosti, te možda nakon pregleda izloženih fotografija bili i motivirani da se prijave na buduće Erasmus+ pozive za razmjenu. 
 • STINT: U okviru implementiranja Erasmus+ projekta za izgradnju kapaciteta „Jačanje internacionalizacije bh. visokog obrazovanja“ (STINT), Služba za međunarodnu saradnju je aktvno učestvovala u ispunjavanju zadataka u periodu od 15.10.2015. do 14.04.2019. godine prema radnim paketima projekta, doprinoseći sveukupnim rezultatima projekta – internacionalizacija kroz izradu dokumenata, vodiča, pilot aktivnosti i organizovanja treninga osoblja. 
 • Scanajevo: online google applikacija namijenjena gostujućim studentima i osoblju za lakše snalaženje u Sarajevo tokom njihovog boravka (skeniranjem koda dobija se mapa Sarajeva sa označenim članicama UNSA, prijedlozi za posjetiti, jesti, piti, sportkse aktivnosti, lokacije za slikanje i ostale praktične informacije). 
 • Online info sesije: u toku pandemija korona virusa, Služba je dosta svojih aktivnosti i promocija, kao i komunikacija sa studentima i osobljem prebacila na online sesije preko dostupnih online softwera.

Naše publikacije:

 • Zbirka uputa za mobilnost: Ovaj vodič je namijenjen studentima, nastavno i nenastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu (ali može poslužiti kao orijentir i ostalima) koji žele da se prijave na mnoge konkurse za međunarodnu mobilnost. 
 • Izvještaji o međunarodnoj saradnji: pored standardnog godišnjeg izvještaja o radu Univerziteta u Sarajevu, Služba za međunarodnu saradnju u saradnji sa prodekanima i koordinatorima za međunarodnu saradnju kreira zaseban izvještaj o međunarodnoj saradnji za tekuću godinu. 
 • Upute o implementaciji međunarodne kreditne mobilnosti: ovaj vodič je namijenjen za prodekane i koordinatore za međunarodnu saradnju, odnosno odgovorne osobe za međunarodnu saradnju kooje aktivno učestvuju u implementaicji obostrane međunarodne mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja. 
 • Strategija razvoja međunarodne saradnje 2018/19 – 2022/23: u cilju jačanje procesa internacionalizacije UNSA da postane moderna, uspješna, prepoznatljiva, poželjna i društveno odgovorna institucija preipremljena je Strategija i set indikatora kako bi se pratila njena implementacija. 

Ko smo mi?

Našu službu čini mali, ali vrijedni i kreativni tim:

 1. Prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju
 2. Dr. sci. Jasna Bošnjović, rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju
 3. Mr. sci. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju

Pored centralne Službe za međunarodnu saradnju, uspješno sarađujemo sa prodekanima / koordinatorima za međunarodnu saradnju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, kao i sa Odborom za međunarodnu saradnju koju čine predstavnici grupacija Univerziteta u Sarajevu i predstavnik studenata.

Naša lokacija