Studij

Kako aplicirati

Obavezno posjetite portal za upis Univerziteta u Sarajevu dostupan na www.upis.unsa.ba

STUDIJ

Studij prvog, drugog, integriranog i trećeg ciklusa na Univerzitetu u Sarajevu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i pravilima studiranja zasnovanim na evropskom sistemu prijenosa kredita (ECTS).

TRAJANJE STUDIJA

 • Studij prvog ciklusa za stjecanje diplome traje tri odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS studijskih bodova. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima evropskog sistema prijenosa kredita – European Credit Transfer System (ECTS).
 • Studij drugog ciklusa studija traje jednu ili dvije studijske godine, a vrednuje se sa 60 odnosno 120 ECTS studijskih bodova i to tako da u zbiru sa prvim ciklusom studija nosi 300 ECTS studijskih bodova.
 • Integrirani studij traje pet ili šest studijskih godina i vrednuje se sa 300 odnosno 360 ECTS studijskih bodova.
 • Stručni studij na osnovu kojeg se osigurava prohodnost na prvi ciklus studija nakon završene četverogodišnje srednje škole, traje dvije studijske godine, a vrednuje se sa 120 ECTS.
 • Specijalistički studij koji osigurava prohodnost na treći ciklus studija, nakon završenog drugog ciklusa studija, integriranog ili diplomskog studija po predbolonjskom sistemu, traje jednu studijsku godinu, a vrednuje se sa 60 ECTS.
 • Treći ciklus studija traje tri studijske godine, a vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova.

UPIS

U prvu godinu studija kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Konkurs za upis u prvu godinu studija raspisuje se početkom juna tekuće godine. Konkurs se objavljuje na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), a obavijest o raspisivanju konkursa je dostupna u dnevnoj štampi. Organizacione jedinice na svojim web stranicama/oglasnim pločama daju potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na konkurs.

KO SE MOŽE UPISATI?

Pravo učešća na Konkursu za upis na prvi ciklus studija pod jednakim uvjetima imaju: državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja, kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva.

Pravo učešća na Konkursu za upis na drugi ciklus studija pod jednakim uvjetima imaju: državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija u Bosni i Hercegovini koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova što u zbiru sa vrednovanjem II ciklusa iznosi najmanje 300 (E)CTS,  kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji je završio, pod uvjetima koje na prijedlog organizacionih jedinica koje realiziraju studijski program utvrdi Senat Univerziteta.  Kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršenog priznavanja odnosno ekvivalencije diplome o završenom studiju u inozemstvu.

Kandidati koji su srednju školu ili studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na konkursu i prije izvršenog priznavanja diplome odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju ili studija u inozemstvu. Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju priznatu diplomu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama člana 85. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete Konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, može se uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršenog priznavanja odnosno ekvivalencije diplome, uz prezentiranje potvrde da je postupak priznavanja odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Kandidate sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, a čiji se rezultati međunarodne provjere znanja objavljuju u augustu ili septembru, organizaciona jedinica je dužna uključiti u postupak za upis i prije izdavanja dokaza o položenim ispitima eksterne provjere znanja. Bodovanje uspjeha ovih kandidata se vrši na osnovu predviđenih ocjena (forecast grades) koje daju predmetni profesori, uz obavezu dostavljanja certifikata i/ili diplome prije početka studijske godine. Kandidate sa ocjenom A*, A, B i C iz stranog jezika organizaciona jedinica je dužna osloboditi obaveze polaganja tog stranog jezika ako je isti uvjet za upis na odgovarajući studijski program.

PRIJAVA NA KONKURS I RANG-LISTE

Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje originalna dokumenta ili ovjerenu fotokopiju dokumenata u skladu sa uvjetima konkursa.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je sastavni dio ovog konkursa, kao i pojedinačnih kriterija utvrđenih za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program i vrednovanja rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Prijemni ispit vršit će se testom ili drugom pisanom formom u ovjerenom duplikatu, od čega jedna kopija ostaje organizacionoj jedinici, a druga kandidatu.

Organizacione jedinice će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavne odnosno upisne rokove.

Univerzitet i organizacione jedinice obavezni su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način, objavom na svojoj web stranici/oglasnoj ploči, upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem koje se stječe nakon završetka studija.

Organizacione jedinice na kojima je predviđen prijemni ispit će na svojim oglasnim pločama i web stranicama objaviti termine, raspored, sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, kao i termine objave rezultata prijemnog ispita za svaki prijavni rok.

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata (jedinstvena lista za redovne i redovne samofinansirajuće studente) organizacione jedinice će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira komisija koju imenuje vijeće, najkasnije dva dana od dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže – najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na odgovarajući upisni rok konkursa.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste, o kojoj je vijeće organizacione jedinice obavezno donijeti odluku u roku od tri dana. Nakon isteka žalbenog roka organizaciona jedinica objavljuje konačnu rang-listu. Odluka vijeća je konačna.

Teološki fakulteti preliminarnu rang listu primljenih i prijavljenih kandidata te konačnu ranglistu upisanih kandidata objavljuju nakon provedenog specifičnog postupka za upis kandidata na teološki studij.

U roku od sedam radnih dana od dana objave konačne rang-liste (upisni rok) kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote. Nakon isteka roka od sedam radnih dana od objave, organizaciona jedinica objavljuje revidiranu konačnu rang listu (nakon sravnjenja stanja odustalih/upisanih/pomjerenih na listi) u roku od dva dana, a pravo upisa u narednih pet dana stiču sljedeći kandidati sa revidirane konačne rang-liste koji su ispunili uvjete za upis u statusu u kojem su aplicirali.

Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije.

PRIJEM KANDIDATA

Izbor kandidata vrši se na osnovu odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je sastavni dio konkursa, kao i pojedinačnih kriterija utvrđenih za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program i vrednovanja rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica utvrđuje datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što objavljuje na svojoj web stranici/oglasnoj ploči.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,
 • svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)
 • diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu i
 • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidatima koji se prijave na konkurs bit će dodijeljena šifra koja će biti korištena prilikom objave rezultata. Na taj način će svaki kandidat dobiti šifru koja će omogućiti javno objavljivanje rezultata upisa bez povrede Zakona o zaštiti ličnih podataka. U slučaju podnošenja zahtjeva za upis na više organizacionih jedinica, svaka organizaciona jedinica će dodijeliti šifru.

PRIZNAVANJE DOKUMENATA

Strani državljani koji se žele upisati na Univerzitet u Sarajevu moraju izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije odnosno ekvivalenciju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi. Priznavanje vrši Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Više o priznavanju navedeno je na web stranici Ministarstva (www.fmon.gov.ba). Akademsko priznavanje u svrhu nastavka studija na Univerzitetu u Sarajevu vrše njegovi fakulteti/akademije.

ŠKOLARINA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.

Školarina može da se odredi u različitoj visini za organizacione jedinice Univerziteta i u okviru njih za različite studijske programe, zavisno od troškova njihove realizacije.

Organizaciona jedinica je obavezna osloboditi plaćanja troškova školarine studente iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

ORGANIZACIJA NASTAVE

Studijska godina organizira se u dva semestra: zimskom i ljetnom.

Nastava traje 15 sedmica kontinuiranih aktivnosti.

Ljetni odmor traje najduže osam sedmica.

Nastava se realizira i izvodi prema utvrđenom rasporedu sati koji je organizaciona jedinica obavezna objaviti najkasnije deset dana prije početka nastave. Predmetni nastavnik je obavezan da u prvoj sedmici realizacije nastave upozna studente s planom rada na predmetu.

PRIJAVLJIVANJE PREDMETA

Student je obavezan prijaviti predmete koje želi slušati i polagati u narednoj studijskoj godini tri sedmice prije početka nastave u zimskom semestru, a za prvu studijsku godinu nakon upisa. Prijavljivanje ispita vrši se i putem jedinstvenog softvera studentske službe Univerziteta.

Izbor predmeta vrši se, u pravilu, do 30 ECTS studijskih bodova opterećenja za semestar i do 60 ECTS studijskih bodova za godinu. Ukoliko je student u narednu godinu prenio 12 ECTS studijskih bodova, njegovo opterećenje u toj godini se uvećava na 72 ECTS studijska boda za godinu, odnosno njegovo opterećenje za semestar je minimalno 30 ECTS studijskih bodova.

Posebno nadareni studeni imaju mogućnost prijave predmeta i više od 60 ECTS bodova po godini u skladu sa pravima posebno nadarenih kategorija studenata i skraćenog studija.

OVJERA SEMESTRA

Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente. Semestar se ovjerava na osnovu potpisa nastavnika koji su nosioci svih obaveznih i izbornih predmeta u tom semestru u indeksu studenta. Na osnovu ovjerenog semestra i godine utvrđuje se koliko je student postigao ECTS studijskih bodova. Potpis nastavnika o urednom pohađanju i izvršavanju predviđenih semestralnih obaveza uvjet je za pristup studenta završnom ispitu.

PROVJERA ZNANJA

Oblici provjere znanja mogu biti pisani, usmeni i praktični ili njihova kombinacija u skladu sa silabusom i planom rada na predmetu. Svi oblici provjere znanja su javni. Vijeće organizacione jedinice posebnom odlukom utvrđuje sve oblike provjere znanja, kao i strukturu sa skalom bodovanja iz svakog nastavnog predmeta.

Ispiti traju najduže šest sedmica nakon završene nastave.

OCJENJIVANJE

Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS sistemom, kako slijedi:

 • 10 (A) – izuzetan uspjeh, bez grešaka ili sa neznatnim greškama, 95–100 bodova,
 • 9 (B) – iznad prosjeka, sa ponekom greškom, 85–94 boda,
 • 8 (C) – prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75–84 boda,
 • 7 (D) – općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima, nosi 65–74 boda,
 • 6 (E) – zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55–64 boda,
 • 5 (F, FX) – ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

ISPRAVE O STUDIJIMA

Studentu koji je položio sve ispite predviđene za upisani studijski program i ispunio sve ostale obaveze propisane Statutom Univerziteta i pravilima studiranja na Univerzitetu u Sarajevu Univerzitet u Sarajevu dodjeljuje diplomu.

 • Završetkom prvog ciklusa studija stječe se akademska titula odnosno zvanje završenog dodiplomskog studija bakalaureata/bachelora ili ekvivalentno zvanje.
 • Završetkom drugog ciklusa akademskih studija stječe se akademska titula odnosno stručno  zvanje magistra/mastera ili ekvivalentno stručno zvanje.
 • Završetkom integriranog studija stječe se akademska titula i stručno zvanje magistra ili ekvivalentno odnosno stručno zvanje doktora ili ekvivalent.
 • Završetkom stručnog studija stječe se zvanje sa naznakom oblasti određenog studijskog programa u skladu sa općim aktom Univerziteta i studijskim programom.
 • Završetkom specijalističkog akademskog studija stječe se zvanje akademskog specijaliste sa naznakom oblasti iz studijskog programa (ili ekvivalentno zvanje).
 • Završetkom trećeg ciklusa akademskih studija steče se akademska titula odnosno naučno zvanje doktora nauka ili doktora umjetnosti.

Uz diplomu završenog studija izdaje se i dodatak diplomi (diploma supplement) radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.