Istraživanje i saradnja

Pristup bazama podataka

Pristup naučnim bazama podataka za uposlenike i studente Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu, u saradnji i uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, obezbjeđuje pristup citatnim i agregatnim bazama podataka koje zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika našeg Univerziteta omogućavaju pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga, kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućavaju praćenje aktuelnih istraživanja, te novosti u nauci i istraživačkoj zajednici u svijetu.

Pristup najnovijim naučnim informacijama u oblasti nauke i istraživanja, planiranje naučnoistraživačkog rada na temelju dokaza i provođenje vrednovanja istraživačkih programa, od esencijalnog je značaja u cilju ostvarivanja istraživačke misije Univerziteta.

Obezbijeđen je pristup sljedećim bazama podataka:

Web of Science: bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation Index, pokriva više od 22,200 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama, a omogućen je pristup sljedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1994-present    
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1994-present 
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1994-present 
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

SCOPUSbibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućavaju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za podršku istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, te umjetnosti i humanističkih nauka. Scopus nudi pristup na preko 43.400 naslova časopisa, 27.950 aktivnih naslova od preko 7.000 izdavača, preko 6.100 časopisa u otvorenom pristupu, te preko 68,7 miliona zapisa.

 

Science Direct: jedna od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka. ScienceDirect nudi 19 miliona publikacija u 2.650 časopisa i serijskih publikacija, te preko 43.000 knjiga.

 

EBSCO: agregatna platforma istraživačkih baza podataka, naučnih časopisa, magazina i elektronskih knjiga. Članice Univerziteta u Sarajevu ostvaruju pristup na sljedeće EBSCOhost baze podataka i kolekcije e-knjiga:

 1. Academic Search Ultimate
 2. Business Source Ultimate
 3. CAB Abstracts 1990 - present
 4. MasterFILE Premier
 5. Newspaper Source
 6. Health Source: Academic & Nursing Edition
 7. Health Source: Consumer Edition
 8. ERIC
 9. MEDLINE
 10. Central and Eastern European Academic Source
 11. eBook Academic Subscription Collection
 12. eBook Business Subscription Collection
 13. eBook University Press Subscription Collection
 14. EBSCO Discovery Service (without OPAC)
 15. Library Information, Science and Technology Abstracts
 16. GreenFILE
 17. European Views of the Americas: 1493 to 1750
 18. American Doctoral Dissertations: 1933-1955

Osiguran je pristup kolekciji e-knjga eBook University Press Subscription Collectionkoja omogućava pristup za 37.000 novih naslova knjiga. Među izdavačima u ovoj kolekciji nalaze se: Aberdeen University Press, Amsterdam University Press, Cambridge University Press, Harvard University Press, McGill-Queen's University Press, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, State University of New York, Stanford University Press i Yale University Press.

JSTOR Journal Storage: multidisciplinarna baza koja obuhvaća različite zbirke arhivskih i tekućih brojeva naučnih časopisa. Omogućen je pristup JSTOR bazama: Arts & Sciences III i Religion & Theology.

Arts & Sciences III kolekcija objedinjuje naslove iz različitih jezika, izvedenih i vizuelnih umjetnosti, uključujući i kolekciju za muziku. Također, sadrži veliki broj naslova o istočnim i zapadnim religijama. Pokriva naučna područja: arhitekturu i arhitektonsku historiju, umjetnost i historiju umjetnosti, film, folklore, jezik i književnost, muziku, izvođačke umjetnosti, religiju.

HeinOnline: baza podataka cjelovitog teksta iz područja prava i srodnih nauka. Sadrži više od 250.000 dokumenata od historijskih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 3.300 serijskih publikacija iz područja prava.

Grove Music Online: prva svjetska muzička enciklopedija, koja nudi sveobuhvatne informacije iz oblasti muzike. Sadrži preko 52.000 radova, više od 33.000 biografskih zapisa, te 5.000 slika, muzičkih zapisa i linkova na audio i video zapise.

Unpaywall: baza podataka koja sadrži više desetina miliona naučnih članaka u slobodnom pristupu s kompletnim tekstom. Ova baza sada je i sastavni dio COBISS.BH (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi). Sadržaji u otvorenom pristupu preuzimaju se iz baza više od 50.000 izdavača i repozitorijuma.

Za dodatne informacije o pristupu bazama i načinima pretraživanja na raspolaganju su:

- Biblioteka Univerziteta u Sarajevu i bibliotekari članica Univerziteta u Sarajevu (https://biblioteka.unsa.ba/)

- Služba za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu (nir@unsa.ba; 033/565-123).