Istraživanje i saradnja

III ciklus

Ekonomski fakultet

Odsjek Ekonomija

Doktor ekonomskih nauka

engleski

3 god./180 ECTS

Ekonomski fakultet

Odsjek Menadžment/Business

Doktor ekonomskih nauka

engleski

3 god./180 ECTS

Fakultet političkih nauka

Istraživačko polje sociologija

Doktor socioloških nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Fakultet političkih nauka

Istraživačko polje politologija

Doktor političkih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Fakultet političkih nauka

Istraživačko polje komunikologija

Doktor komunikoloških nauka

  

Fakultet političkih nauka

Istraživačko polje socijalni rad

Doktor nauka socijalnog rada

BHS

3 god./180 ECTS

Fakultet političkih nauka

Istraživačko polje sigurnosnih i mirovnih studija

Doktor političkih nauka iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija

BHS

3 god./180 ECTS

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Kriminalistika

Doktor kriminalističkih nauka/znanosti

BHS

3 god./180 ECTS

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Kriminologija

Doktor kriminoloških nauka/znanosti

BHS

3 god./180 ECTS

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Sigurnosni studij

Doktor sigurnosnih nauka/znanosti

BHS

3 god./180 ECTS

Pravni fakultet

III ciklus studija/doktorski studij

Doktor nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Doktorski studij – oblast Kineziologija

Doktor nauka iz oblasti Kineziologije

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ matične oblasti sociologija, SAVREMENA SOCIOLOGIJA I GLOBALIZACIJSKI PROCESI 2011/2012.

Doktor socioloških nauka/znanosti

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ matične oblasti sociologija, SAVREMENA SOCIOLOGIJA I GLOBALIZACIJSKI PROCESI 2013/2014.

Doktor socioloških nauka/znanosti

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ matične oblasti sociologija, SAVREMENA SOCIOLOGIJA I GLOBALIZACIJSKI PROCESI 2016/2017.

Doktor socioloških nauka/znanosti

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI FILOZOFIJA, studijska linija 1. FILOZOFIJA I EVROPSKI IDENTITET, 2012/2013.

Doktor filozofijskih nauka, oblast historija filozofije, logika i teorija spoznaje

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI FILOZOFIJA, studijska linija 2. SUVREMENA FILOZOFIJA 2012/2013.

Doktor filozofskih znanosti

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI FILOZOFIJA, studijska linija 2. SUVREMENA FILOZOFIJA 2013/2014.

 

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH 2012/2013.

Doktor/ica književnohistorijskih nauka – književnosti naroda BiH

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH 2016/2017.

Doktor/ica književnohistorijskih nauka – književnosti naroda BiH

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE 2012/2013.

Doktor psiholoških nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE 2013/2014.

Doktor psiholoških nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE 2014/2015.

Doktor psiholoških nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ HISTORIJE (smjerovi: Prostor Bosne i Hercegovine u kontekstu antičke Europe i Mediterana, Historija srednjovjekovne Bosne, Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (1463-1839), Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću) 2012/2013.

Doktor historijskih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ HISTORIJE (smjerovi: Prostor Bosne i Hercegovine u kontekstu antičke Europe i Mediterana, Historija srednjovjekovne Bosne, Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (1463-1839), Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću) 2013/2014.

Doktor historijskih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ HISTORIJE (smjerovi: Prostor Bosne i Hercegovine u kontekstu antičke Europe i Mediterana, Historija srednjovjekovne Bosne, Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (1463-1839), Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću) 2014/2015.

Doktor historijskih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ HISTORIJE (smjerovi: Prostor Bosne i Hercegovine u kontekstu antičke Europe i Mediterana, Historija srednjovjekovne Bosne, Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (1463-1839), Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću) 2016/2017.

Doktor historijskih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ NJEMAČKI JEZIK I NJEMAČKA KNJIŽEVNOST U KONTEKSTU MEDIJSKE KULTURE 2012/2013.

Doktor književnohistorijskih oblasti (germanistika) ili Doktor lingvističkih nauka (germanistika)

BHS, njem

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ NJEMAČKI JEZIK I NJEMAČKA KNJIŽEVNOST U KONTEKSTU MEDIJSKE KULTURE 2014/2015.

Doktor književnohistorijskih oblasti (germanistika) ili Doktor lingvističkih nauka (germanistika)

BHS, njem

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ NJEMAČKI JEZIK I NJEMAČKA KNJIŽEVNOST U KONTEKSTU MEDIJSKE KULTURE 2015/2016.

Doktor književnohistorijskih oblasti (germanistika) ili Doktor lingvističkih nauka (germanistika)

BHS, njem

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ NJEMAČKI JEZIK I NJEMAČKA KNJIŽEVNOST U KONTEKSTU MEDIJSKE KULTURE 2016/2017.

Doktor književnohistorijskih oblasti (germanistika) ili Doktor lingvističkih nauka (germanistika)

BHS, njem

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE 2012/2013.

Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: engleski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: bosanski, hrvatski i srpski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: njemački jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Arapski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Turski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Francuski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Italijanski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Ruski jezik

BHS +

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE Odsjek za slavenske jezike i književnosti 2012/2013.

Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Ruski jezik

BHS, rus

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE Odsjek za anglistiku 2012/2013.

Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: engleski jezik

BHS, eng

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE Odsjek za orijentalnu filologiju 2012/2013.

Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Arapski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Turski jezik

BHS, arap, turs

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE Odsjek za romanistiku 2012/2013.

Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Francuski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Italijanski jezik

BHS, fran, ital

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE 2014/2015.

Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: engleski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: bosanski, hrvatski i srpski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: njemački jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Arapski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Turski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Francuski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Italijanski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Ruski jezik

BHS +

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE Odsjek za anglistiku 2014/2015.

Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: engleski jezik

BHS, eng

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE Odsjek za orijentalnu filologiju 2014/2015.

Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Arapski jezik Doktor lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Turski jezik

BHS, arap, turs

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIČKE BOSNISTIKE 2012/2013.

Doktor lingvističkih nauka – bosnist U dodatku diplome mora stajati i smjer specijalizacijie (savremeni jezik ili historija jezika ili arealna lingvistika)

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIČKE BOSNISTIKE 2014/2015.

Doktor lingvističkih nauka – bosnist U dodatku diplome mora stajati i smjer specijalizacijie (savremeni jezik ili historija jezika ili arealna lingvistika)

BHS

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ KNJIŽEVNOSTI 2013/2014.

Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Književnosti na engleskom jeziku (engleska, britanska, američka, postkolonijalna književnost) Doktor književnih nauka/znanosti (pipadajuće polje/grana) Njemačka književnost Doktor književnih nauka/znanosti (pipadajuće polje/grana) Teorija književnosti Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Arapska književnost Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Turska književnost (književnost na savremenom i osmanskom turskom jeziku) Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Perzijska književnost Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Francuska književnost Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Rimska književnost (književnosti na latinskom jeziku) Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Slavenska/Ruska književnost

BHS +

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

TREĆI CIKLUS STUDIJA- DOKTORSKI STUDIJ KNJIŽEVNOSTI Odsjek za anglistiku 2013/2014.

Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Književnosti na engleskom jeziku (engleska, britanska, američka, postkolonijalna književnost)

BHS, eng

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

TREĆI CIKLUS STUDIJA- DOKTORSKI STUDIJ KNJIŽEVNOSTI Odsjek za orijentalnu filologiju 2013/2014.

Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Arapska književnost Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Turska književnost (književnost na savremenom i osmanskom turskom jeziku) Doktor književnih nauka/znanosti (pripadajuće polje/grana) Perzijska književnost

BHS, arap, turs, per

3 god./180 ECTS

Filozofski fakultet

DOKTORSKI STUDIJ KNJIŽEVNOST I KULTURA 2013/2014.

Doktor književnih nauka/znanosti – komparativna književnost

BHS

3 god./180 ECTS

Pedagoški fakultet

Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Doktor odgojnih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Fakultet islamskih nauka

Doktorski studij iz islamskih nauka

Doktor islamskih nauka (s naznakom uže naučne oblasti)

Bosanski

3 god./180 ECTS

Farmaceutski fakultet

Farmaceutska istraživanja

Doktor farmaceutskih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Medicinski fakultet

Doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“

Doktor medicinskih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Veterinarski fakultet

Doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“

Doktor veterinarskih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Poljoprivredne nauke

Doktor poljoprivrednih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Prehrambene tehnologije

Doktor prehrambeno-tehnoloških nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Biologija - Biohemija i fiziologija

Doktor bioloških nauka u oblasti biohemije i fiziologije

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Biologija - Ekologija

Doktor bioloških nauka u oblasti ekologije

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Biologija - Genetika

Doktor bioloških nauka u oblasti genetike

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Biologija - Mikrobiologija

Dokrot bioloških nauka u oblasti mikrobiologije

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Zajednički doktorski studij Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju - Biologija

Doktor bioloških nauka u oblasti obrazovanja

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Fizika - Teorijska fizika

Doktor nauka fizike

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Zajednički doktorski studij Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju - Fizika

Doktor nauka fizike u obrazovanju

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Geografija - Regionalno i prostorno planiranje

Doktor geografskih nauka u oblasti regionalnog i prostornog planiranja

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Geografija - Turizam i zaštita životne sredine

Doktor geografskih nauka u oblasti turizma i zaštite životne sredine

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Zajednički doktorski studij Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju - Geografija

Doktor geografskih nauka u obrazovanju

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Zajednički doktorski studij Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju - Hemija

Doktor hemijskih nauka u obrazovanju

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Hemija

Doktor hemijskih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Matematičke nauke u Jugoistočnoj Evropi - Opći

Doktor matematičkih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Matematičke nauke u Jugoistočnoj Evropi - TKN

Doktor kompjuterskih nauka

BHS

3 god./180 ECTS

Prirodno-matematički fakultet

Zajednički doktorski studij Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju- Matematika

Doktor matematičkih nauka u obrazovanju

BHS

3 god./180 ECTS

Šumarski fakultet

Odsjek Šumarstvo i Hortikultura

Doktor šumarsta/Doktor hortikulture

BHS

3 god./180 ECTS

Arhitektonski fakultet

III ciklus studija

Doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma

BHS

3 god./180 ECTS

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Doktorski studij - saobraćaj i komunikacije

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti saobraćaja i komunikacija

BHS

3 god./180 ECTS

Građevinski fakultet

Doktorski studij, oblast građevinarstva

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti građevinarstva

BHS

3 god./180 ECTS

Građevinski fakultet

Doktorski studij, oblast geodezije

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti geodezije

BHS

3 god./180 ECTS

Mašinski fakultet

Obnovljivi izvori energije i okolinske tehnologije

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva

BHS

3 god./180 ECTS

Mašinski fakultet

Mašinske konstrukcije

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva

BHS

3 god./180 ECTS

Mašinski fakultet

Razvoj savremenih motora i vozila

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva

BHS

3 god./180 ECTS

Mašinski fakultet

Odbrambene tehnologije

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva

BHS

3 god./180 ECTS

Mašinski fakultet

Nauka i tehnologija obrade drveta

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva

BHS

3 god./180 ECTS

Mašinski fakultet

Mehanika

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva

BHS

3 god./180 ECTS

Mašinski fakultet

Industrijsko inžinjerstvo i menadžment

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva

BHS/ENG

3 god./180 ECTS

Elektrotehnički fakultet

Odsjek za automatiku i elektroniku

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti automatike i elektronike

BHS

3 god./180 ECTS

Elektrotehnički fakultet

Odsjek za elektroenergetiku

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti elektroenergetike

BHS

3 god./180 ECTS

Elektrotehnički fakultet

Odsjek za računarstvo i informatiku

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti računarstva i informatike

BHS

3 god./180 ECTS

Elektrotehnički fakultet

Odsjek za telekomunikacije

Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti telekomunikacija

BHS

3 god./180 ECTS

Muzička akademija

Odsjek za kompoziciju

Doktor muzičkih umjetnosti iz oblasti kompozicije

BHS

3 god./180 ECTS

Muzička akademija

Odsjek za dirigovanje Orkestarsko dirigovanje Horsko dirigovanje

Doktor muzičkih umjetnosti iz oblasti dirigovanja

BHS

3 god./180 ECTS

Muzička akademija

Odsjek za solo pjevanje

Doktor muzičkih umjetnosti iz oblasti solo pjevanja

BHS

3 god./180 ECTS

Muzička akademija

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente Klavir Udaraljke Harfa

Doktor muzičkih umjetnosti iz oblasti klavira/ udaraljki/harfe i srodnih instrumenata

BHS

3 god./180 ECTS

Muzička akademija

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru Violina Viola Violončelo Kontrabas Gitara

Doktor muzičkih umjetnosti iz oblasti gudačkih instrumenata- violina/viola/violončelo/kontrabas Doktor muzičkih umjetnosti-gitara

BHS

3 god./180 ECTS

Muzička akademija

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku Flauta Klarinet Truba Trombon Horna Saksofon Oboa Harmonika

Doktor muzičkih umjetnosti iz oblasti duvačkih instrumenata-flauta/klarinet/truba/trombon/horna/saksofon/oboa Doktor muzičkih umjetnosti -harmonika

BHS

3 god./180 ECTS

Muzička akademija

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzikologija Etnomuzikologija

Doktor muzičkih nauka/znanosti iz oblasti muzikologije/etnomuzikologije

BHS

3 god./180 ECTS

Muzička akademija

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

Doktor muzičkih nauka/znanosti iz oblasti muzičke teorije i pedagogije

BHS

3 god./180 ECTS

Centar za interdisciplinarne studije

Doktorski studij Rodne studije

Doktor nauka u oblasti rodnih studija

BHS/ Engleski

3 god./180 ECTS

Centar za interdisciplinarne studije

Doktorski studij Upravljanje državom, javnim i civilnim sektorom

Doktor društvenih nauka u oblasti upravljanja državom, javnim i civilnim sektorom

BHS/ Engleski

3 god./180 ECTS