O Univerzitetu

Angažman nastavnog osoblja

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20) i Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 21/19) Univerzitet u Sarajevu objavljuje dokumente kako slijedi: