Studij

Uslovi upisa

KRITERIJI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrši se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

1.    ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
-    općeg uspjeha,
-    uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
-    uspjeha iz engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku),
-    rezultata postignutih na prijemnom ispitu,
-    rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i
-    odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

2.    Ukoliko nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
-    općeg uspjeha,
-    uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
-    uspjeha iz engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku),
-    rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i
-    odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako što se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 4.

Broj bodova po osnovu uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajući studijski program i rezultata postignutih na prijemnom ispitu utvrđuje se kako slijedi:

1.    ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
-    uspjeha iz maternjeg jezika, odnosno engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku) i grupe predmeta koji su značajni za odgovarajući studij, vrednuje se sa maksimalno 40 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 8,
-    rezultata postignutih na prijemnom ispitu, vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.
2.    Ukoliko nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
-    uspjeha iz maternjeg jezika, odnosno engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku) i grupe predmeta koji su značajni za odgovarajući studij, vrednuje se sa maksimalno 80 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 16.

Vrednovanje rezultata na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, kao i spisak predmeta značajnih za odgovarajući studijski program iz kojih se polaže prijemni ispit i način bodovanja po ovom osnovu, organizacione jedinice objavljuju na svojim oglasnim pločama i web stranicama.

Za jedno od osvojenih mjesta na lokalnom (općinskom, gradskom) takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
-    za osvojeno prvo mjesto – 2 boda,
-    za osvojeno drugo mjesto – 1 bod i
-    za osvojeno treće mjesto – 0,5 bodova.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
-    za osvojeno prvo mjesto – 3 boda,
-    za osvojeno drugo mjesto – 2 boda i
-    za osvojeno treće mjesto – 1 bod.

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine dobija se sljedeći broj bodova:
-    za osvojeno prvo mjesto – 4 boda,
-    za osvojeno drugo mjesto – 3 boda i
-    za osvojeno treće mjesto – 2 boda.

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
-    za osvojeno prvo mjesto – 5 bodova,
-    za osvojeno drugo mjesto – 4 boda i
-    za osvojeno treće mjesto – 3 boda.

Ukupan broj bodova, a koje kandidat dobija po osnovu takmičenja navedenih u ovom članu, formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju rezultati ostvareni na takmičenjima iz predmeta relevantnim za određeni studij.
Za tehničke fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom „Smotra tehničkog stvaralaštva”, koje je organiziralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja boduju se i rezultati postignuti u vrhunskom sportu, na osnovu kriterija koje utvrdi Fakultet.

Za kandidate iz država nastalih raspadom bivše SFRJ za bodovanje ostvarenih rezultata na takmičenjima primjenjivat će se isti uvjeti, uz primjenu principa ekvivalencije (lokalno = općinsko, gradsko; kantonalno = županijsko/regionalno, regije unutar države; entitetsko = pokrajinsko i ostalo; državno = državno).

Kandidatima koji su imali odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, dodjeljuje se 5 (pet) bodova.

Na umjetničke akademije mogu se upisati samo oni kandidati koji na prijemnom ispitu ostvare najmanje 60% bodova, a čija je struktura odnosno specifičnost pobliže utvrđena pravilima umjetničkih akademija.

Za organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje organiziraju prijemni ispit, način vrednovanja svakog pojedinačnog segmenta prijemnog ispita i minimalan rezultat koji je potrebno ostvariti za upis se utvrđuju posebnom odlukom o kriterijima organizacionih jedinica, a što je sadržano u oglasu koji objavljuju organizacione jedinice.

Postupak provođenja ove odluke vrši komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice.
Pod jednakim uvjetima iz ovih kriterija prednost imaju:

•    djeca boraca-branitelja BiH,
•    djeca ratnih vojnih invalida, djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida,
•    djeca organizatora otpora,
•    djeca veterana-prvoboraca i
•    djeca nosilaca najviših ratnih priznanja.
(čl. 1, 2, 5. i 24. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12)
Invalidi sa utvrđenim stoprocentnim invaliditetom imaju pravo upisati se jedanput na određeni studijski program na Univerzitetu kao studenti budžetski finansiranih mjesta pod uvjetima:
a)    da su položili prijemni ispit,
b)    da su sposobni obavljati praktične zadatke u nastavi,
c)    da su stekli pravo upisa na odgovarajući ciklus studija organizacione jedinice kao javne ustanove i
d)    da su dostavili dokaz nadležne institucije o statusu invalida i procentu invaliditeta.

Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije objavljuju se na web stranicama/oglasnim pločama organizacionih jedinica.

KRITERIJI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA  UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

Kandidat je obavezan podnijeti prijavu i priložiti dokumente predviđene Konkursom.

Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vrši se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, s tim da visina prosječe ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs i vrednovanja rezultata prijemnog ispita ukoliko je isti predviđen.

Upis kandidata vrši se u skladu sa odobrenim planom upisa i utvrđenom rang-listom.

Postupak provođenja ove odluke vrši komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice.

Na organizacionim jedinicama na kojima je predviđeno eventualno polaganje prijemnog ispita komisija je dužna da osigura tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije.

Pod jednakim uvjetima iz ovih kriterija prednost imaju:
•    djeca boraca – branitelja BiH,
•    djeca ratnih vojnih invalida,
•    djeca šehida i poginulih i nestalih boraca – branitelja i umrlih  ratnih vojnih invalida,
•    djeca organizatora otpora,
•    djeca veterana – prvoboraca i
•    djeca nosilaca najviših ratnih priznanja
(Čl. 1, 2, 5. i 24. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH, prečišćeni tekst, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12).

Invalidi sa utvrđenim sto procentnim invaliditetom imaju pravo upisati se jedanput na određeni studijski program na Univerzitetu kao studenti budžetski finansiranih mjesta pod uvjetima:
e)    da su položili prijemni ispit ukoliko je isti predviđen,
f)    da su sposobni obavljati praktične zadatke u nastavi,
g)    da su stekli pravo upisa na odgovarajući ciklus studija visokoškolske ustanove kao javne ustanove i
h)    da su dostavili dokaz nadležne institucije o statusu invalida i procentu invaliditeta.

Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije bit će objavljene na web stranicama/oglasnim pločama organizacionih jedinica.