Promocija projekta „Digitalizacija baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine“

Promocija projekta „Digitalizacija baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine“

Promocija projekta „Digitalizacija baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine“ bit će održana u srijedu, 29. 11. 2023. godine s početkom u 13 sati u amfiteatru ANUBiH.

Predsjedništvo ANUBiH je na sjednici održanoj 16. 3. 2022. godine usvojilo prijedlog projekta „Digitalizacija baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine“ Dugoročni cilj ovog projekta je stvaranja digitalnih sadržaja i pružanje usluga baziranih na savremenim informacionim tehnologijama, interoperabilnosti i dugoročnoj iskoristivosti i uključivanje u nacionalne i evropske projekte izgradnje informacionog društva.

Projekat digitalizacije arhivske i ostale građe ANUBiH, kao dijela kulturne baštine Bosne i Hercegovine, podrazumijeva stvaranje normativnog i infrastrukturnog okvira koji će omogućiti i podstaći široku dostupnost, korištenje i razmjenu sadržaja i olakšati pristup i predstavljanje ovog dijela kulturne baštine ANUBiH. Digitalizirana i adekvatno predstavljena građa treba da doprinese očuvanju i dostupnosti rezultata djelovanja ANUBiH prikazanih u građi koju posjeduju Biblioteka i Arhiv ANUBiH.

Projekat su finansirali Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (2022) i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (2023.).