Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Kenana Jazvina, mr. iur.

Pravni fakultet

Broj: 01-570-1/24

Sarajevo, 21.05.2024. godine

O B A V I J E S T

I - Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet stavlja na uvid javnosti:

  1. Izvještaj Komisije Univerziteta o ocjeni doktorske disertacije, i
  2. korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidata Kenana Jazvina, Mr iur., zaposlenog na pozicijistručnog saradnika za pravne poslove u Odjelu za pravne poslove - Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova, Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

II - Naziv doktorske disertacije:

„Obilježja prekršajnog prava i prekršajnog sudovanja na području Kantona Sarajevo od 2011. do 2020. godine“

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije:

  1. Akademik dr. Borislav Petrović, redovni profesor na Univerzitetu u Sarajevu - Pravnom fakultetu, predsjednik i član;
  2. Dr. Amila Ferhatović, vanredna profesorica na Univerzitetu u Sarajevu - Pravnom fakultetu, mentorica i članica;
  3. Akademik dr. Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, član.

 

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet, Obala Kulina bana br.7, u prostorijama Službe za nastavu, Odjel za II i III ciklus studija, radnim danima od 10:00-12:00 sati od 22.05.2024. do 22.06.2024. godine.

 

 Dekanat Univerziteta u Sarajevu - Pravnog fakulteta