Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Antona Vrdoljaka

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

O B A V J E Š T E N J E

Mr Anton Vrdoljak, student trećeg ciklusa – doktorskog studija matematičkih nauka u jugoistočnoj Evropi Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta,  održat ćeprezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom:

“Automati grafova"

dana 16. 07. 2024. godine sa početkom u 10:00sati u sali 428/IV Univerziteta u Sarajevu -Prirodno-matematičkog fakulteta,  ulica Zmaja od Bosne 35.