Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Seade Brkan, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

 

DOKTORSKE  DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

 

Seada Brkan, MA branit će na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultet doktorsku disertaciju pod naslovom Kritičko-diskursna analiza prikaza Tiberijeve vladavine kod rimskih historiografa: G. V. Patercula, P. C. Tacita i G. Suetonija Tranquilla. Odbrana je zakazana za 23. 11. 2022. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbrani je slobodan.