Obavještenje o korigiranoj radnoj verziji doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Admire Dedić

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o korigiranoj radnoj  verziji doktorske disertacije

kandidatkinje mr. sc. Admire Dedić

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet  obavještava da se Izvještaj Komisije o ocjeni radne verzije doktorske disertacije  i korigirana radna verzija doktorske disertacije   stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr.sc. Admira Dedić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“,  Sarajevo

Naziv doktorske disertacije:Uticaj kognitivnih i lingvističkih faktora na sposobnost čitanja djece nižih razreda osnovne škole

Sastav Komisije Univerziteta:

  1. Prof. dr. Daniel Maleč, predsjednik
  2. Prof. dr. Haris Memišević, mentor i član
  3. Prof. dr. Mirela Omerović, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Korigirana radna verzija doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Univerziteta u Sarajevu - Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.