Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"

Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"

Na Univerzitetu u Sarajevu je u četvrtak, 1. decembra 2022. godine, održana konferencija na temu „Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja“ u organizaciji Rektorske konferencije/Rektorskog zbor Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije bio je sumiranje trenutnog stanja na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i perspektive razvoja u narednom periodu. 

 

Pozdravnim obraćanjima konferenciju su otvorili prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i predsjednik Rektorske konferencije/zbora Bosne i Hercegovine i akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić, potpredsjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i predsjednik Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine u svom pozdravnom obraćanju uputio je prisutnima srdačnu dobrodošlicu te im iskazao zahvalnost jer su dio ove naučne konferencije.

„Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine je temu izazova u razvoju visokog obrazovanja razmatrala u više navrata. Naša odluka bila je organizovanje konferencije putem koje bismo poslali poruke kako aktuelnim politikama tako i javnosti, a u konačnici i članovima i članicama akademske zajednice i našim studentima da znamo koji su to izazovi sa kojima se svi susrećemo“. Također, osvrnuo se i na smanjen broj studenata u Bosni i Hercegovini, te naglasio da je to još jedan od izazova za javne univerzitete. „Činjenično stanje jeste da je promijenjena demografska slika Bosne i Hercegovine, kao i zemalja u regiji, tako da danas imamo mnogo manji broj studenata. Jedan od razloga je pad nataliteta u zemljama Zapadnog Balkana, što je zapadnu Evropu mnogo ranije zahvatilo“.

Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić u svom pozdravnom obraćanju istakla je „Zaista je biti čast u ovoj zgradi, u ovom krovu nauke i kulture.“ Naglasila je kako je u toku ovog turbulentnog doba važno govoriti o visokom obrazovanju, nauci. Iskazala je brigu o tome dokle je nauka došla, te šta se dešava sa naučnim kadrovima. Također je izrazila nadu da će zaključci sa današnje konferencije „otvoriti prozore i dati svjetlo mladim ljudima kako bi dobili volju i želju da i oni budu nastavnici, profesori, akademici“. 

U izjavi za medije prof. dr. Enes Hašić, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH, govorio je o osnovnim izazovima javnih univerziteta, ali i o rješenjima. kada je u pitanju sfera nauke i naučnoistraživačkog rada istakao je da svi moramo shvatiti da je procent izdvajanja za nauku u BiH 0,2%, što je ispod svih standarda i kriterija. Također, dodao je da je potrebno razvijati takav model obrazovanja koji će privući studente iz drugih zemalja, a da sve to zahtijeva i materijalna i druga ulaganja, nastavu na engleskom jeziku i druge prostore i puteve u obrazovanju kako bi postali privlačni za razmjenu studenata.

„Kada se ukupna situacija u Bosni i Hercegovini na određen način bude okrenula ekonomskim i drugim pitanjima vjerujem i da će to imati efekat i na visoko obrazovanje. Dok god smo zaokupljeni pitanjima koja nisu prioritet života bilo kog čovjeka imamo stalne migracije, bolje rečeno emigracije najboljih, najperspektivnijih kadrova, roditelja, djece. Mi moramo zadržati stanovništvo“, istakao je direktor Hašić.

 U radu konferencije učestvovala je i prof. dr. Aleksandra Nikolić, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

U okviru konferencije o temi „Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja“ razmatrano je sedam tema:

  1. Naučnoistraživački rad na javnim univerzitetima – zakonska regulativa, organizacija i finansiranje kao faktori razvoja
  2. Zakonska regulativa visokog obrazovanja
  3. Finansiranje i autonomija javnih Univerziteta
  4. Upisna politika i studiranje
  5. Perspektive razvoja javnih univerziteta u BiH – optimizacija resursa
  6. Osiguranje kvaliteta i akreditacije
  7. Međunarodna saradnja i međuuniverzitetska saradnja – mogućnosti i perspektive

O temi Naučnoistraživački rad na javnim univerzitetima – zakonska regulativa, organizacija i finansiranje kao faktori razvoja govorili su akademik dr. Dejan Milošević, redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, i prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru.

Prof. dr. Enes Hašić, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, prof. dr. Alena Huseinbegović, rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, prof. dr. Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću i prof. dr. Larisa Velić, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici govorili su o Zakonskoj regulativi visokog obrazovanja.

Finansiranje i autonomija javnih univerziteta tema je o kojoj je govorio prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu, dok je o upisnoj politici i studiranju govorila prof. dr.  Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu.

O temi Perspektive razvoja javnih univerziteta u BiH – optimizacija resursa govorio je prof. dr. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Mostaru.

Izlaganje o temi Osiguranje kvaliteta i akreditacije  imali su dr. sc. Enes Dedić, stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Bihaću, i mr. sc. Mensur Herić, administrator za kvalitet u Centru za internu evaluaciju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Tuzli.

Međunarodna saradnja i međuuniverzitetska saradnja – mogućnosti i perspektive tema je o kojoj su govorili prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru, i prof. dr. Elvis Ahmetović, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"