INTERNI POZIV za učešće studenata u STUDENTSKIM ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA za 2024. godinu

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Univerzitet u Sarajevu – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (UNSA-INGEB)

raspisuje

INTERNI POZIV

za učešće studenata u STUDENTSKIM ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA za 2024. godinu. Kroz navedene projekte studenti stiču praktične vještine iz oblasti molekularne genetike ili genetičkog inženjerstva i/ili biotehnologije. Nakon uspješne realizacije, student dobija certifikat o učešću u istraživačkom projektu (na bosanskom i engleskom jeziku).

Pozivamo zainteresovane studente-istraživače da se putem obrazca za prijavu, uz dostavljanje neophodnih priloga, prijave za rad na studentskim istraživačkim projektima u laboratorijama UNSA-INGEB-a. Teme projekata po laboratorijama kao i predviđeni broj kandidata za svaku laboratoriju je prikazan u tabeli u nastavku.

Tabela: Pregled tema i predviđenog broja kandidata za studentske istraživačke projekte u 2024. godini

Laboratorija

Teme

Predviđeni broj kandidata po laboratoriji

Laboratorija za molekularnu genetiku prirodnih resursa

1) Primjena novih biotehnoloških rješenja i unaprjeđenje dijagnostičkih kapaciteta u detekciji vrsta iz roda Borrelia, uzročnika Lajmske borelioze, u krpeljima Ixodes ricinus (Linaeus, 1758)

2) Analiza strukture, diverziteta i hibridizacije reliktnih populacija odabranih biljnih vrsta u Bosni i Hercegovini

4

Laboratorija za humanu genetiku

1) Genetički diverzitet mikrobioma crijeva

2) Ispitivanje efekata nanonosača na nivou genske ekspresije

3) Nasljedna osnova kororavirusom uvjetovane disosmije i disgeuzije

2

Laboratorija za forenzičku genetiku

1) Genotipizacija humanih skeletnih ostataka drevnih civilizacija na tlu Bosne i Hercegovine

2)Unapređenje platforme za DNK identifikaciju zasnovane na analizi X-STR markera

3

Laboratorija za GMO i biosigurnost hrane

Efekti primjene PGPG fertilizatora na morfologiju i fiziologiju mahunarki

1

Laboratorija za citogenetiku i genotoksikologiju

1) 3D ćelijski modeli

2) Indukcija ćelijske smrti

3

Laboratorija za bioinformatiku i biostatistiku

-

0

UKUPNO

13

 

Realizacija projekata okvirno traje od 15. 6. 2024. do 15. 10. 2024. godine. Glavni istraživač za svaku temu određuje dinamiku realizacije projekata koja će biti u skladu s obavezama studenata.

PRAVO PRIJAVE

Pravo prijave na poziv imaju studenti završna četiri semestra I ciklusa i drugog semestra II ciklusa i integriranog studija Univerziteta u Sarajevu i to sljedećih fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Šumarski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Veterinarski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija (Studij Laboratorijske tehnologije), Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet sa klinikama.

PRIJAVA

Svi zainteresovani kandidati trebaju popunjeni obrazac prijave sa prilozima dostaviti najkasnije do 24. 5. 2024. godine na jedan od sljedećih načina:

  1. putem emaila na ingeb@ingeb.unsa.ba ili ingeb.unsa@gmail.com (za korisnike gmail-a) ili
  2. poštom ili lično na adresu:

Univerzitet u Sarajevu – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB)

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

 

Obrazac za prijavu je dostupan na web linku: www.ingeb.unsa.ba/dokumenti/STUIPobrazac.docx

Kriteriji za izbor najboljih kandidata su:

  1. prosjek ocjena na I odnosno I i II ciklusu studija,
  2. pismo motivacije za prijavu na STUIP,
  3. posjedovanje preporuka predmetnih nastavnika,
  4. komunikacijski nivo poznavanja engleskog jezika, te
  5. vještina upotrebe bioinformatičkih računarskih aplikacija.

U slučaju potrebe dodatnog kriterija ocjenjivanja, moguća je i selekcija pomoću intervjua.

Izabrani kandidati biti obavješteni o rezultatima po završetku procesa izbora - 31. 5. 2024. godine.

Eventualno potrebna pojašnjenja u vezi sa procesom prijave možete dobiti od Koordinatora za STUIP (dr. sci. Anja Haverić) pozivom na telefon 033/220-926 ili 033/442-891, svakim radnim danom tokom trajanja poziva u periodu od 9:00-16:00 sati.

Dr. sci. Adaleta Durmić-Pašić, naučna savjetnica

Direktorica