Internacionalna naučna konferencija: DEMOGRAPHIC CHALLENGES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE WORLD

Internacionalna naučna konferencija: DEMOGRAPHIC CHALLENGES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE WORLD

Bosna i Hercegovina je u 21. stoljeće ušla sa dva dugoročna, globalna i depopulacijska demografska procesa – totalnom depopulacijom (opadanjem broja stanovnika) i demografskim starenjem. Sve to je praćeno vrlo izraženom prostorno-regionalnom i urbano-ruralnom polarizacijom stanovništva. Ovim demografskim procesima se od 2007. godine pridružio i demografski proces prirodne depopulacije (više umrlih nego živorođenih) koji je posebno s pojavom pandemije Covid-19 postao ekstremno izrazit.

Stanovništvo Bosne i Hercegovine karakteriše veoma nizak fertilitet, negativna prirodna promjena, emigraciona depopulacija, ukupna depopulacija i izraženo starenje stanovništva. Ovi procesi traju dovoljno dugo da govore o veoma nepovoljnom demografskom razvoju stanovništva Bosne i Hercegovine koji ima svoje direktne implikacije u svim sferama života i rada.

Internacionalna naučna konferencija – „Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu“, posvećena je aplikativnoj nauci. Istraživači koji se bave naukom o stanovništvu teže razumijevanju uticaja prirodnih i društvenih pojava na stanovništvo u prostoru koji ih okružuje. Samim time istraživanja se odnose na objektivan svijet oko nas.

Prema izvorima UN-a, 15. novembra 2022. godine broj stanovnika svijeta premašio je 8 milijardi. Bosna i Hercegovina kao i ostale države širom svijeta susreću se sa brojnim demografskim izazovima i problemima na koje nauka treba da ponudi pravovremena rješenja koja bi se inkorporisala u vladine politike. U ovom smislu poseban interes konferencije su komparativna iskustva i vrijednosti iz susjednih i drugih država svijeta.

Osnovni cilj konferencije je upoznati naučnike i širu javnost sa rezultatima najnovijih naučnih istraživanja domaćih i inostranih stručnjaka, te na taj način omogućiti bolji prijenos naučnih postignuća u politiku i praksu razvoja stanovništva. Želja nam je uspostaviti bolju saradnju naučnika sa univerziteta, naučnih ustanova, te stručnjaka iz različitih srodnih disciplina i djelatnosti, ali i donosioca političkih odluka iz Bosne i Hercegovine i svijeta, na zajedničkom interesnom području iz nauke i demografske prakse.

Objektivna primjena rezultata demografskih istraživanja mora biti široko zastupljena u politici sveukupnog razvoja Bosne i Hercegovine, kao i svih drugih zemalja. Pored prethodno pomenutih posebno su značajna pitanja poput društvene nejednakosti, rješavanja društvenih konflikata, razvoja kulture i njene geografske distribucije, kao i usvajanje politika od značaja za razvoj neke zajednice.

Naučnici koji se bave pitanjima razvoja stanovništva mogu i moraju značajno doprinijeti razumijevanju prirodnih i društvenih procesa u kontekstu problema koji opterećuju savremeno stanovništvo. Na temelju navedenih činjenica, ovu Konferenciju posvećujemo aplikativnoj nauci, s težnjom da ona bude daleko više zastupljena unutar prostora u kome živimo i stvaramo.

Glavne teme konferencije:

 • Izvori podataka i metode
 • Razmještaj stanovništva
 • Natalitet i fertilitet stanovništva
 • Mortalitet stanovništva
 • Planiranje porodice i briga za djecu
 • Unutrašnje migracije
 • Vanjske migracije
 • Dijaspora
 • Starenje stanovništva
 • Stanovništvo i ekonomija
 • Stanovništvo i obrazovanje
 • Etnička/nacionalna, religijska i druge strukture stanovništva
 • Stanovništvo i okoliš
 • Izazovi populacione politike

Organizatori: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Centrom za napredne studije i Geografskim društvom u FBiH

Datum i vrijeme održavanja: 8-9. juni 2023. godine

Više informacija o Konferenciji može se pronaći na linku: http://demobos.pmf.unsa.ba/

 

Internacionalna naučna konferencija: DEMOGRAPHIC CHALLENGES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE WORLD