Akademska mreža za podršku politika EU prema Zapadnom Balkanu s naglaskom na regionalnu saradnju baziranu na pomirenju – ANETREC

Akademska mreža za podršku politika EU prema Zapadnom Balkanu s naglaskom na regionalnu saradnju baziranu na pomirenju – ANETREC

Evropska komisija je povjerila konzorcijumu od devet univerziteta i istraživačkih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Slovenije realizaciju trogodišnjeg projekta (2019-2022) „Akademska mreža za podršku politika EU prema Zapadnom Balkanu s naglaskom na regionalnu saradnju baziranu na pomirenju – ANETREC˝. Jedna od članica konzorcija jeste i Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka sa projektnom koordinatoricom za Bosnu i Hercegovinu, prof. dr. Sarinom Bakić.

Zemlje Zapadnog Balkana (WB6) su uz podršku EU i drugih faktora međunarodne zajednice napravile značajan napor u kontekstu osiguranja mira, tranzicijskih reformi i djelimično regionalne saradnje, a u skladu sa EU politikom proširenja i Berlinskom inicijativom. Međutim, ovaj region se još uvijek suočava sa neriješenim problemima ratnih zločina, nedostatkom saradnje, problematičnim političkim i medijskim diskursima, pitanjima granica te  drugim problemima, zajedno sa nepovjerenjem, animozitetima, govorom mržnje koji nose teret i stvaraju jaz među ljudima (najviše na etničkim i religijskim osnovama). Proces pomirenja među ljudima i zemljama u WB6 regionu je jedini mogući put ka mirnoj budućnosti, stabilnosti i ekonomskom prosperitetu regiona. Za adekvatan process pomirenja je potrebno, prije svega, osigurati obrazovanje mladih generacija koji će biti nosioci pomirenja i koji će razvijati novi kulturni obrazac stanovništva kao osnovnog elementa modernizacije i evropskih integracija. Ovo jeste glavni cilj ANETREC-a „Akademska mreža za podršku politika EU prema Zapadnom Balkanu s naglaskom na regionalnu saradnju baziranu na pomirenju“ u WB6 državama.

Imajući u vidu projektne ciljeve, projektno akademsko osoblje je do sada  razvilo šest virtualnih nastavnih kurseva koji su relevantnim temama ovog Projekta i koji će se učiti na svim partnerskim univerzitetima. Nadalje, projektni tim će razvijati ideje i kritički pristup u kontekstu EU politika prema zemljama Zapadnog Balkana a s aspekta trenutačne međunarodne političke i bezbjednosne situacije, akcentirati pomirenje u post-konfliktnom okruženju u WB6 zemljama, kao preduslov za efikasnu implementaciju politike proširenja EU, implementirati koncept multikuluralizma kao ključnog elementa za razvoj multietničkih, multikulturalnih I multireligijskih društava naročito zemalja WB6 ali i regije u cjelosti, akcentirati poštivanje Drugih i Drugačijih, ljudskih prava kao i borbu protiv svake vrste diskriminacije kao preduslova za stabilnost i evropske integracije WB6 društava ali i regije u cjelosti, te naglasiti ulogu religije u procesu pomirenja u WB6 zemljama kao ulogu religije za razvoj dobrosusjedskih odnosa među narodima.

Važan aspekt aktivnosti jeste bila i projektna akcija (diskusija održana na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet političkih nauka, 8. septembra 2021. godine), na kojem se promišljao problem migracija u kontekstu politike EU prema zemljama Zapadnog Balkana sa naglaskom na regionalnu saradnju na ovom polju. 

Objavljen je Zbornik eseja studenata i studentica partnerskih institucija na temu u „Budućnost Zapadnog Balkana“ a koji se mogu pogledati na web stranici projekta www.anetrec.eu

Nadolazeća projektna akcija jeste ANETREC Ljetna školu za studente partnerskih institucija koja će se održati u Bitoli, Sjeverna Makedonija u periodu od 04. 09. do 11. 09. 2022., na kojoj će predavači i predavačice biti akademsko osoblje Projekta. 

Dosadašnji i budući Rezultati ANETREC projekta, a što jesu prvi ovakvi poduhvati u WB6, će uticati na već postojeće ali i na promišljanja novih pojedinačnih ili zajednički dogovorenih nastavnih predmeta i istraživačkih projekata koji su posvećeni obrazovanju i istraživanju za podršku EU politike s naglaskom na procese pomirenja u WB6 i drugim zemljama EU. Projekat će također obrazovati i obučavati nastavnike (mlade ljude) koji će biti nosioci implementacije ovih navedenih ideja u različitim sferama društvenog života i prema tome, oni će moći doprinijeti kreiranju preduslova za procese integracija EU te za napredak ovih zemalja i regije u cjelini. Projekat će trajati do ljeta 2023. godine.