Šumarski fakultet

Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija/doktorski studij Univerziteta u Sarajevu - Šumarskog fakulteta u studijskoj 2023/2024. godini

Šumarski fakultet

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (Broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija-doktorskog studija Univerziteta u Sarajevu-Šumarski fakultet br: 01-2-55/22 od dana 23.02.2022.godine, Rješenja Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS br: 27-34-8027-6/22 od dana 30.06.2022.godine, Odluke Vijeća Doktorskog studija Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj: 04/3 – 3572/23 od 16.10.2023. godine, Odluke Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj: 01/1-3786/23 od 26.10.2023 godine i odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje konkursa broj: 01-18-40/23 od 29.11.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet, objavljuje

 

KONKURS

 

Za upis studenata na treći ciklus studija/doktorski studij Univerziteta u Sarajevu Šumarskog fakulteta u studijskoj 2023/2024.godini

 

Raspisuje se konkurs za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij iz oblasti Šumarstva.