Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u akademskoj 2023/2024. godini

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/22), člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavni plan i program III (trećeg) ciklusa studija za oblast Kineziologija na  Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-3159/13 od 06.11.2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na izmjene i dopune plana i programa III ciklusa studija „Kineziologija“ na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja broj: 01-8176/17 od 29.11.2017. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o usvajanju izmjena i dopuna studijjskog programa trećeg ciklusa studija Kineziologija na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, broj: 01-13-12/23 od 19.07.2023. godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta u sarajevu, broj: 02-41-13/23 od 14.11.2023. godine o izmjeni visine cijene trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u sarajevu – Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Odluke Vijeća broj: 01-4555/23 od 19.10.2023. godine za utvrđivanje prijedloga za raspisivanje javnog konkursa za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/2024 godini i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata na III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja broj: 01-17-11/23  od  26.10.2023. godine, Univerziteta u Sarajevu-Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, objavljuje:

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA -

DOKTORSKI STUDIJ NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

 

 

I

Treći ciklus studija - doktorski studij traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog programa ovog studija vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom stiće se akademski stepen DOKTOR NAUKA IZ OBLASTI KINEZIOLOGIJE. 

Maksimalni broj studenata u akademskoj 2023/2024. godini je 30.