Filozofski fakultet

Konkurs za izbor | Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:36/22.), Odluke Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja za studijsku 2022/2023. godinu, broj: 02-01/405 od 27. 9. 2022. godine, Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja za studijsku 2022/2023. godinu, broj: 01-16-51/22 od 27. 10. 2022. godine, Zaključka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-32-21/22 od 20. 12. 2022. godine, Uputa o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20. i 39/21), Odluke Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja za studijsku 2023/2024. godinu, broj: 02-01/332 od 22. 9. 2023. godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-36-13/23 od 10. 10. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-214/23 od 26. 10. 2023. godine,  odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/393, broj: 02-01/407  i 02-01/408 od 25. 10. 2023. godine, 02-01/448, 02-01/452 od 9. 11. 2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-18-30/23 od 29. 11. 2023. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 02-01/489 od 5. 12. 2023. godine)

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

                                                                                                                                            

  1. REDOVNI PROFESOR ZA PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, IRANISTIKA,(predmeti: Uvod u perzijski jezik, Osnove morfologije perzijskog jezika, Historija perzijskog jezika/IP Historija perzijskog jezika, Rumi i Mesnevija/IP Rumi i Mesnevija, Perzijski jezik u svijetu, Savremena ortografija perzijskog jezika, IP Horasanski književni stil, IP Irački književni stil), na Odsjeku za orijentalnu filologiju

                                                                                                                     

                                                                                                  1 izvršilac na neodređeno, puno radno vrijeme

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Italijanska književnost (predmeti:Italijanska književnost V i VI, Italijanska književnost VII: Dekadentizam, Italijanska književnost VIII: Neorealizam, Italijanska književnost IX: Od Calvina do naših dana) na Odsjeku za romanistiku

 

1 izvršilac na neodređeno, puno radno vrijeme

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, američka književnost (predmet: Savremeni američki roman), ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku,kulturološke studije (predmeti: Američka historija i društvo 1 i 2, IP Američka kultura, IP Adaptacije anglofone proze, IP Odabrane teme iz američke književnosti i kulture) i TEORIJA KNJIŽEVNOSTI (predmet: Pregled književnih i kultur(al)nih teorija) na Odsjeku za anglistiku

 

1 izvršilac na neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Morfologija njemačkog jezika 1 i 2, Uvod u tehnike naučnog rada, IP Sociolingvistika, Pragmatika, Teorija prevođenja, IP Teorija prevođenja) na Odsjeku za germanistiku

 

1 izvršilac na neodređeno, puno radno vrijeme

 

  1. VANREDNI PROFESOR (isto zvanje) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Francuski jezik (predmeti: Morfosintaksa francuskog jezika I i II, Sintaksa francuskog jezika I i II, Ortoepija I i II, Fonetika francuskog jezika, Fonologija francuskog jezika, Fonetika i fonologija francuskog jezika, Prozodija francuskog jezika, IP: Leksika i njena upotreba u diskursu) na Odsjeku za romanistiku Univerziteta u Sarajevu-Filozofskog fakulteta.

 

1 izvršilac na određeno, puno radno vrijeme