Arhitektonski fakultet

Konkurs za izbor u akademsko zvanje | Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet UNSA

UNIVERZITET U SARAJEVU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

Na osnovu Prijedloga-Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Arhitektonskog fakulteta broj: 04-01-1305/2-23 od 14.11.2023. godine i Odluke o saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-18-24/23 od 29.11.2023. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje

 

  1. Nastavnik u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast:

„Arhitektonsko projektovanje“................ 1 /jedan izvršilac / na određeno vrijeme / sa punim radnim vremenom