Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 33/17, 35/20 i 40/20), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Prijedloga odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-16-339-5/21 od 07.05.2021. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-8-27/21 od 26.05.2021. godine i Odluke dekana Fakulteta o raspisivanju javnog konkursa broj: 02-16-339-7/21 od 09.06.2021. godine, raspisuje se 

K O N K U R S 
za izbor akademskog osoblja

Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine - saradnik u zvanju viši asistent - 1 izvršilac, puno radno vrijeme