Arhitektonski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet UNSA

UNIVERZITET U SARAJEVU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

Na osnovu Prijedloga-Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Arhitektonskog fakulteta broj: 04-01-976/2-23 od 12.09.2023. godine i Odluke o saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15-5/23 od 27.09.2023. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja
Saradnik u zvanje višeg asistenta za naučnu odblast:

I - “Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja”…………. 2 izvršioca, na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom;

II - Prostorno i grafičko prikazivanje”…….………. 2 izvršioca, na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom;