Elektrotehnički fakultet

KONKURS za izbor akademskog osoblja - saradnika | Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22), člana 224. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odlukom o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj: 01- 6995/22-1 od 18.11.2022.godine i Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. i Odlukom o usvajanju dopune Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje broj: 01-339-4/23; 01-964/23 i Dopunom dinamičkog plana potreba za izbor u zvanje broj: 01-339-4-1/23 od 06.02.2023.; i 01-964-1/23 od 03.04.2023. i 01-2207/23 i 01-2207-1/23 od 03.07.2023. godine na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. godini, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta broj: 01-3277/23 od 01.09.2023.godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15- 6/23 od 27.09.2023. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja – saradnika

 

I - Za izbor akademskog osoblja - saradnika u zvanje viši asistent i to:

1. Na naučnu oblast „Automatika i elektronika“ ….....................1 izvršilac (radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom)