Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za izbor akademskog osoblja - nastavnika | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22), člana 233. Statuta Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Odlukom o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje za studijsku 2023/2024. godinu (pozicija 1), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta političkih nauka broj: 02-1-1772-1/23 od 13.11.2023.godine i saglasnosti Senata  Univerziteta u Sarajevu broj 01-18-27/23 od 29.11.2023. godine raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja - nastavnika

I - Za izbor akademskog osoblja - nastavnika u zvanje redovan profesor i to:

  1. Na naučnu oblast „Sigurnosne i mirovne studije“ ….....................1 izvršilac (radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim  vremenom)